През настоящия програмен период основният инструмент за получаване на европейско финансиране ще са концепциите за интегрираните териториални инвестиции. Водещ принцип при този подход е партньорството и финансирането от различни програми, като водеща е “Развитие на регионите“, а другите са: “Конкурентоспособност и иновации в предприятията“; “Развитие на човешките ресурси“, “Образование“, Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“; “Околна среда“.


От София област и София град са подадени общо 49 концепции за интегрирани териториални инвестиции. Само осем от тях се преминали успешно първи етап на оценяване – административно съответствие и допустимост. Сред тях е разработката на Община Ботевград. Това бе съобщено днес по време на общественото обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции в Ботевград, организирано от Областния информационен център, който изпълнява функцията на медиатор, осъществяващ комуникацията между партньорите и координацията между потенциалните бенефициенти.


“Дотук беше трудното, остава по-трудното - да преминем към същинското кандидатстване пред Регионалния съвет за развитие. В тази концепция са включени приоритетни инфраструктурни обекти, които са залегнали в Плана за интегрирано развитие на общината и ще бъдат реализирани в настоящия програмен период в партньорство с други общини, с неправителствени и бизнес организации“, обясни кметът Иван Гавалюгов.


Консултантът по концепцията Габриела Антонова разясни как са избрани инвестициите, които са част от концепцията, и с какви правила са съобразени. Тя подчерта, че в концепцията на Община Ботевград, като водещ партньор, са засегнати елементи от всички инвестиционни компоненти, допустими по Програмата.  


Концепцията беше представена в резюме от Гергана Николова – началник отдел “Управление на проектни предложения“ в Община Ботевград. “Основната цел е подобряване качеството на живот на територията на общината, както и териториално сближаване между общините в Югозападния регион. В центъра са инвестиции в инфраструктура в отделни сфери, както и съпътстващи меки мерки“, обясни тя.


“Задължение беше, съгласно насоките за кандидатстване, да се съчетаят инфраструктурни мерки с меки мерки, които да доведат до повишаване на човешкия капитал, образователните потребности също са обхванати“, уточни Гергана Николова. 


Подобряване състоянието на зелената градска инфраструктура – това е първата дейност, изведена в концепцията. В нея се предвижда реконструкция на централната градска част и благоустрояване на междублокови пространства в двата големи квартала на територията на града. Към момента благоустрояването се извършва със средства от собствени приходи на Общината, но намерението е то да продължи с европейско финансиране.


Следващата дейност е в сферата на здравеопазването. Тя е разделена условно на две поддейности – енергийно обновяване на блок 9 на МБАЛ Ботевград /поликлиниката/, доставка на мобилно медицинско оборудване за осигуряване на качествено медицинско обслужване в отдалечените населени места на територията на общината. Като важен елемент от зелената градска среда се предвижда озеленяване на дворното пространство на МБАЛ Ботевград и създаване на зона за отдих на пациентите. 


Третата дейност е в социалната сфера. Съгласно приетата Национална карта за социалните услуги, на територията на общината се предвижда да бъде изграден Център за пълнолетни лица с деменция с капацитет 30 души. Според изискванията по процедурата е заложено участието на неправителствена организация с опит в социалната сфера.


Като поддейност е изведена необходимостта от изграждане на общински жилища. Предвижда се изграждане на нова жилищна кооперация и облагородяване на прилежащия терен. 


На следващо място са дейностите в образователната сфера, като тук приоритетно е заложено изграждането на нов корпус на ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров“. Целта на този проект е училището да премине на едносменен режим на обучение. 


Като съпътстващата дейност се предвижда ремонт в дворното пространство на ОУ “Васил Левски“ .


В рамките на дейност “Устойчива градска мобилност“ се предвижда разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи, т. нар. автоматизирани спирки за улеснение на граждани и гости на общината. 


Следваща дейност, която е с регионално значение, тъй като свързва няколко общини в Югозападния регион – Ботевград, Етрополе, Горна Малина Струмяни и Гоце Делчев, е създаване на интегриран туристически продукт, условно наречен “Зелен коридор от природата и културното наследство“ . В рамките на дейността се предвиждат създаване на дребно мащабна туристическа инфраструктура с начална точка Ботевград и крайна – Струмяни. Идеята е този маршрут да се свърже с международния туристически маршрут Е4.


На територията на нашата община се предвижда изграждане на високоатрактивна туристическа пътека в района на село Липница, поставяне на информационен център в Боженица и маркиране на зеления коридор на нашата територия. 


На териториите на другите общини също ще бъдат изпълнени редица дейности за развитие на туризма. Предвиждат се още съпътстващи информационни събития и изложения за популяризирани на традиционни занаяти, кулинарни продукти и ястия, на защитени територия и други. 


Това са накратко планираните дейности по Програма “Развитие на регионите“.


Дейностите по Програма “Образование“ и Програма “Развитие на човешките ресурси“ са условно определени като меки мерки. Първата дейност по линия на Програма “Образование“ е за десегрегация на училища на територията на общината. Съгласно изискванията на насоките за кандидатстване, включените училища са две – ОУ “Васил Левски“ – Ботевград, в което има висока концентрация на уязвими групи, и ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров“, в което няма концентрация на уязвими групи. В рамките на дейността ще бъдат проведени редица събития, информационни кампании, инициативи, културни и спортни прояви, като целта е да се насърчи общуването между различните етническите групи, избягване от предразсъдъците и избягване от сегрегацията. Също така ще бъдат организирани доброволчески кампании, тематични занимания, беседи, “зелено училище“, обмяна на опит между педагогическите колективи. 


Друга мярка по Програма “Образование“ е Приобщаващо образование в обхвата на интеграция за ограмотяване на възрастни в община Ботевград. Основната цел е реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, които са отпаднали от училище, провеждане на курсове за ограмотяване, придобиване на компетентности и валидиране на резултатите, както и подпомагане прехода от образование към реализация на пазара на труда. 


Следват инвестиции по линия на Програма “Развитие на човешките ресурси“. Първата дейност е активиране на работна ръка за задоволяване търсенето на пазара на труда. Основната цел е лица над 29-годишна възраст да бъдат включени в заетост. Първата поддейност е идентифициране на 15 неактивни или безработни лица, които да преминат обучение по професия “озеленител“. Следващата поддейност е “Мотивиране за включване на пазара на труда. След завършване на обучението ще бъде осигурена субсидирана заетост на поне 10 от лицата. 


Втората дейност на Програма “Развитие на човешките ресурсни“ е активиране, мотивиране и включване в заетост на  неактивни младежи. Тук също са заложени няколко поддейности – идентифициране на 15 лица от целевите групи, разработване на индивидуални планове за обучение и развитие на всеки от участниците, разработване на обучителна програма в различни направления, обучения за дигитални умения с оглед последващо включване на пазара на труда и други.


В края на обсъждането консултант Габриела Антонова и експертите от Областния информационен център поздравиха екипа на Община Ботевград за изключителния професионализъм и за прецизността, проявени при разработване на концепцията.