„Балкангаз – 2000“ АД отчита загуба от 427 000 лева за 2023 година. Това става ясно от внесения в Общински съвет - Ботевград отчет за дейността на общинското дружество.


„Основната причина за отрицателния финансов резултат е спадът в потреблението/продажбите на природен газ, започнал още през 2022 г. след резкия скок на неговата цена. В резултат приходите от мрежови услуги намаляват с повече от 290 000 лв. спрямо предходната година. За сравнение тези приходи през 2021 г. са били с близо 72% повече от получените през 2023 г.“ - пише в отчета си изпълнителният директор на дружеството Михаил Димитров.


Като втора основна причина за отчетената загуба, Димитров посочва неустойките за дисбаланс между заявените и действително употребените количества природен газ по договора с обществения доставчик, в размер на 183 000 лв. Аналогичните разходи при снабдяването с електроенергия се признават за присъщи необходими разходи за балансиране на пазара и в крайните регулирани цени е включена компонента за тяхното компенсиране. Такъв механизъм при ценообразуването на природния газ няма, вследствие на което разходите за балансиране се калкулират като неустойки на крайните снабдители, генерирайки при всички финансови загуби.


Общият отрицателен ефект от двете основни причини за финансовата загуба възлизат на 470 хиляди лева.


От представеният годишен финансов отчет и информация за дейността и финансовото състояние на „Балкангаз 2000” АД през 2023 г. е видно още, че и през отчетния период е продължило развитието на газоразпределителната мрежа в община Ботевград. От 1 януари до 31 декември 2023 г. е изградена нова мрежа с дължина 2 175 метра и монтирани 74 броя отклонения към нови абонати. Въведен е в експлоатация разпределителен газопровод за газификация на вилна зона „Лозята“ - с. Трудовец, с дължина 1 919,4 метра с 4 бр. газопроводни отклонения. През същия период е реализирана продажба на 5 388 х. куб. м. природен газ - с близо 22% по-малко в сравнение със същия период на 2022 г. За втора поредна година се отчита сериозно намаление на потреблението като следствие на нарастването на цената на природния газ през 2022 г.


През 2023 г. в резултат на промяната на горивната база от клиенти, присъединени през предходната година, е реализирана икономия в крайното потребление на енергия в размер н 209.04 МВтч и намаление на емисиите на въглероден двуокис в размер на 101.7 т.


Отчетът на „Балкангаз – 2000“ АД е включен в дневния ред на редовното заседание на ОбС, което ще се проведе на 25 април.