Обединена българска банка (ОББ) приключи 2012 г. със загуба от близо 40.7 млн. лв. след провизии и облагане с данъци, съобщиха от финансовата институция в понеделник.

Общото събрание на акционерите на банката е взело решение загубата да бъде покрита със средства от фонд "Резервен“. Там отива и неразпределената печалба от минали години от 900 667 лева.

Независимо от отчетената загуба, собственият капитал на ОББ към края на 2012 г. възлиза на 1.07 млрд. лева и осигурява равнище на капиталова адекватност от близо 14 на сто. Това е с близо 2 пункта над изискуемото ниво по регулациите на БНБ, е посочено в съобщението на банката.

През последните години основният фокус на ОББ е било работа по проблемните кредити, съпроводена от максимално консервативна политика по провизиране и възстановяване статуса на самофинансираща се институция чрез разрастване на депозитната база, каза Стилян Вътев, главен изпълнителен директор на ОББ пред акционерите.

По думите му успешното изпълнение на тези две цели е имало значителна цена – спад на кредитния портфейл, известна загуба на пазарни позиции и влошаване на крайния финансов резултат.

Загубата за 2012 г. е закономерна и се дължи именно на значителния спад на кредитния портфейл и дохода от лихви, както и на значителния обем на заделените провизии за обезценка на проблемните кредити, посочи Стилян Вътев. Според него това обаче дава възможност на ОББ през 2013 г. да се насочат отново към много по-активна кредитна дейност и през следващите години банката да възстанови бързо традиционно водещата си позиция на българския банков пазар.

Общото събрание е освободило от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им по управление на банката за 2012 г. и преизбра Теодор Маринов за член на съвета на директорите за срок от 3 години.