Още през март, преди да бъде обявен прием на първокласници в трите общински училища в Ботевград, от ОУ “Н. Й. Вапцаров“ внасят предложение в Община Ботевград за разкриване на шест паралелки в първи клас, с две повече от определения план-прием. Кметът Иван Гавалюгов отказва да съгласува, като се мотивира, че към този момент липсват данни за необходимост от разкриване на две допълнителни паралелки за първи клас през новата учебна година. В училището постъпват повече заявления от желаещи да запишат децата си в първи клас, но те не се приемат с оправданието, че общинското ръководство не разрешава. Назад в годните, включително и миналата, възниква същият казус, но той е решен без да се иска съгласието на кмета.  


Все по-масова практика сред родителите е да сменят фиктивно адресната си регистрация, за да имат повече шансове да запишат децата си в желаното училище. Този проблем засегна ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ в Ботевград. Така деца, живеещи реално в квартала, остават без място в училището. 


В същото време капацитетът на училищната база в Ботевград е предостатъчен да поеме всички първокласници от града, ако се постигне балансиран прием в трите основни училища. Това е и намерението на Община Ботевград, от което не се отказва, въпреки че не среща необходимата подкрепа.   


Тези и други проблеми, свързани с приема в първи клас в общинските училища, дискутираха на среща, която се проведе на 5 юни  в зала “Ботевград“. Срещата беше насрочена от общинското ръководство. В нея взеха участие родители на първокласници, Евгения Иванова – директор на ОУ “Васил Левски“ – Ботевград, Даниела Николова – директор на ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ – Ботевград, Христина Димитрова – главен учител в ОУ “Н. Й. Вапцаров“ – Ботевград, която обясни, че директорът на училището – Петя Кочкова, е възпрепятствана и не може да присъства.  


Покана за участие е била отправена и към Росица Иванова – началник на Регионалното управление на образованието - София област, но и тя не се e отзовала паради възникнал ангажимент.


Кметът Иван Гавалюгов подчерта, че срещата е организирана, за да бъдат изчистени всички въпроси,  вълнуващи родителите на тазгодишните първокласници. Затова са поканени директорите и началникът на Регионалното управление на образованието, който е техен работодател и утвърждава или съгласува приема в първи клас. 


Кметът изясни, че основните училища са общински, само като инфраструктура, като сграден фонд. “Община Ботевград е първостепенен разпоредител с бюджетни средства, което означава, че бюджетите на училищата преминават през бюджета на Общината, но пък са делегирани от държавата дейности, т.е. средствата се отпускат от държавата, преминават през общинския, нещо като междинна спирка или пощенска кутия, и са на разположение, едно към едно, на съответното училище. Нашите правомощия за управление на цялата система се свеждат основно до транзитно финансиране и някакви известни функции на контрол на изразходването на тези средства. По отношение на приемите, действат нормативни разпоредби в Република България, съответните законови, подзаконови нормативни актове, наредби. Конкретно в Наредба №10 от 2016 год., която определя начина на прием, се изисква общинските съвети на определена дата през март да приемат Система за план-прием в първи клас, съдържаща критериите, районирането, условията, сроковете, в които да се извършват съответните класирания. Тази Системата на практика указва до голяма степен какви могат да бъдат критериите за прием на ученици и съответното групиране в първа, втора и трета група. Това са абсолютно задължителни критерии, с които общинската Система за план-прием е изцяло съобразена, а те са основни и допълнителни, и не могат да се изменят“, обясни той и допълни, че Системата се прилага там, където има повече от едно основно училище. 


Иван Гавалюгов разясни, че градът е разделен на три зони. Първа зона е в района на ОУ “Васил Левски", във втора зона адресите са близо до ОУ “Н. Й. Вапцаров“ и в трета – до ОУ “Св. св. Кирил и Методий“. 


Когато в една от групите броят на децата е по-голям от бройката на обявените места за прием в първи клас, се прилагат допълнителни критерии, които са от същата Наредба. А когато всички критерии са изпълнени, но отново има деца, които са повече от свободните места, се прилага критерий отдалеченост на учебното заведение от адреса на детето. Разстоянието се измерва, както е записано в Системата за прием в първи клас, по електронната платформа Goole Maps.


Иван Гавалюгов уведоми присъстващите, че към района на ОУ “Васил Левски“ по настоящ и постоянен адрес са регистрирани 97 деца, които тази година трябва да са първи клас, към района на ОУ “Н. Й. Вапцаров“ – 104 деца и към района на ОУ “Кирил и Методий“ – 69.


Желаещите да запишат децата си в ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ и в ОУ “Н. Й. Вапцаров“ са повече от обявените места за прием в първи клас. “Има определени причини – в годините се наблюдава така нареченото фиктивно жителство, което е с цел благоприятни условия при кандидатстване за училище. Това е сериозен проблем, тъй като по този начин не се гарантира, че жители в съответния квартал, които реално живеят на адреса повече от три години, както се е случило през настоящата година, ще бъдат приети“, каза кметът Иван Гавалюгов. Той обърна внимание, че материалната база на ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ не позволява разкриването на повече от две паралелки, докато в другите две училища могат да бъдат разкрити повече, отколкото са децата в съответния прилежащ район, което е правено през годините.    


Тази година от ОУ “Н. Й. Вапцаров“ са внесли предложение в Община Ботевград за откриване на 6 паралелки, с две повече от планираните. Предложението е направено преди обявяването на самия прием. В отговора до ръководството на училището, кметът отказва да съгласува “поради липса на данни към този момент за необходимостта от разкриване на две допълнителни паралелки за първи клас през учебната 2024-2025 година". Казусът е коментиран на среща между общинското ръководство, директорите на училища и началника на Регионалното управление на образованието в Софийска област Росица Ивановa. 


“Много ясно заявих тогава, че Община Ботевград не разполага със свободата и нормативни възможности да прави самостоятелна система за прием, каквато сме направили за детските градини. И смятаме за абсолютно безсмислено, ненужно и фиктивно искането на становище и съгласие за нещо, което не можем да контролираме и управляваме. С ясната идея, че ако на следващ етап се окаже, че учениците, подали заявления за ОУ “Н. Й. Вапцаров“, са повече от открития брой паралелки, е възможно, както е правено в годините назад, включително и през миналата година, по усмотрение на педагогическия съвет да бъдат разкрити допълнителни паралелки“, съобщи кметът Гавалюгов пред родителите и уточни: “Целият процес е в ръцете на хората, които са ангажирани в системата на училищното образование. И за да не се спекулира по тази тема, тъй като всеки директор или учител прави своя собствена трактовка на казуса, още тогава стана ясно, че е възможно това да се случи, след като се подадат съответните заявления и се види колко са желаещите. И тук Община Ботевград не бива да бъде обвинявана, че всъщност е институцията, която налага ограничения. Нашето категорично мнение и желание, което не го заявявам за първи път, е да работим в посока на балансиран прием, да няма образуване и формиране на маломерно ромско училище в нашия град, каквото съществува повече от 15 години по определени обективни и субективни причини, и ние целенасочено работим в тази посока. Разбира се, не можем да задължим нито един родител да запише детето си там, където не иска и това трябва да стане много ясно на всички. “. 


Попитан дали ще даде своето съгласие, ако ръководството на ОУ "Н. Й. Вапцаров“ отново внесе искане за разкриване на шест паралелки, кметът Гавалюгов заяви, че от негова страна ще последва мълчалив отговор, който всеки може да тълкува, както пожелае. “В правото си е директорът, на което и да е училище, да поиска увеличение на броя на паралелките за първи клас, съобразено с изискванията на националната Наредба, да го мотивира пред началника на РУО и да получи разрешение за разкриване на допълнителен брой паралелки“, аргументира се той. 


Как ще се реши проблемът с фиктивните адреси в ЖК “Васил Левски“, заради които хора, живеещи повече от 3 години в квартала, не могат да запишат децата си в кварталното училище? Това беше един от въпросите, който също беше поставен от родители по време на срещата. Иван Гавалюгов отговори, че националната Наредба дава право на общините да прилагат допълнителни критерии и през следващата година Община Ботевград ще въведен нов, който да обвърже план-приема в ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ с посещение на детска градина в прилежащия район на училището. 


Родителите се поинтересуваха дали Общината има намерение да предприеме действия за разширяване на училището в ЖК “Васил Левски“, като посочиха, че кварталът непрекъснато се разраства. Кметът Гавалюгов ги информира, че Община Ботевград има инвестиционни намерения за разширяване на сградата към източното крило с пристройка, в която ще се помещават два специализирани кабинета и актова зала. “Проектирането ще завърши през тази година, а през следващата Общината ще кандидатства за финансиране по програма на Министерството на образованието и науката“, съобщи още той и уточни, че тези действия са предприети след разговори с училищното ръководство.


Иван Гавалюгов бе категоричен, че няма да пристъпи към изграждането на нови класни стаи към нито едно от основните училища в Ботевград, “за да не се окаже, че утре и ОУ “Н. Й. Вапцаров“ може да остане без ученици“.  “А това, че в квартал “Васил Левски“ се строи и че той се разраства, не означава, че и броят на първокласниците е нараснал драстично“, допълни той. 


Градоначалникът отново подчерта, че Община Ботевград е за балансиран прием в трите основни училища в града, така че да се премахне проблемът на сегрегираното училище “Васил Левски“. Иван Гавалюгов презентира предстоящи промени в учебното заведение. Една от тях е в организацията на достъпа до него, предвижда се малките ученици да бъдат отделени от по-големите. “Намеренията ни са да превърнем материалната база за учениците в началния етап в приятно, полезно, съвременно и модерно място за обучение“, съобщи той.