Община Ботевград възнамерява да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на компостираща инсталация за нуждите не регионалната система за управление на отпадъци. Такива съоръжения са допустими за финансиране по процедура “Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране не биоразградими отпадъци“ към Оперативна програма “Околна среда“. Съгласно изискванията на насоките за кандидатстване, при подаване на проектно предложение е необходимо да представи прединвестиционно проучване с минимално съдържание за строителното инвестиционно намерение, за необходимите съоръжения, съдове и техника за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци за инсталацията за компостиране и за съпътстващата я инфраструктура, вид и технология на инсталацията, прогнозна стойност за изграждането й. Това се посочва в докладна записка, в който общинското ръководство иска съгласието на местния парламент за отпускане на финансови средства в размер до 60 000 лв. от собствени приходи на общината. В проекта на решение се уточнява, че разходите за изготвяне на прединвестиционно проучване са сред допустимите, съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, като след одобрение на проекта и сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ, общината има право да поиска възстановяване на сумата.