Шест фирми са подали документи за участие в обществената поръчка „Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград“ във фаза „Работен проект“ и изпълнение на авторски надзор по време на строителството“. Това става ясно от страницата на Община Ботевград в националната система за публикуване на обществени поръчки в интернет.


Ето и имената на кандидат-изпълнителите: „БТ – инженеринг“ ЕООД, ДЗЗД „Проектиране Ботевград 2021“, „Пе енд Пе инженеринг“ ЕООД, „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД, Обединение Ботевград 2021 и „Алди комерс груп“ ЕООД.


В следващите няколко дни предстои комисия да разгледа подадените документи и да извърши класирането.


Прави впечатление, че фирмата, която в продължение на три години обжалваше всяка една процедура по тази обществена поръчка, не е подала документи за участие.