Преките чуждестранни инвестиции в страната намаляват.

За първите девет месеца преките инвестиции покриват 68% от дефицита по текущата сметка - за януари - септември 2007 г. този дял е 120.9%.

В суми преките чуждестранни инвестиции в България дотук през 2008 г. са 3659.8 млн. евро (10.8% от БВП), при 4715.2 млн. евро (16.3% от БВП) за същия период на 2007 г.

Чуждестранните инвестиции са намалели с над 1 млрд. евро, сочи статистиката на БНБ, цитирани от Money.bg.
Преките инвестиции на България в чужбина са 414.5 млн. евро, при 140.1 млн. евро за същия период на 2007 г.

За януари - септември 2008 г. текущата сметка на България има дефицит в размер на 5381.3 млн. евро (15.8% от БВП), при дефицит от 3900.2 млн. евро (13.5% от БВП) за същия период на 2007 г. ).
Дефицитът по текущата сметка е основната причина, поради която чуждестранните анализатори, вкл. от Световната банка и МВФ, определят икономиката ни като „уязвима" за глобалната финансова криза заради отлив на капитали.

Основни фактори за увеличението на дефицита по текущата сметка са нарасналите дефицити по търговското салдо (с 1469.5 млн. евро) и по статия Доход (с 298.7 млн. евро).

Търговското салдо за януари - септември 2008 г. е отрицателно, в размер на 6448.5 млн. евро (19% от БВП). За увеличението на търговския дефицит допринася и увеличението на цените на суровия петрол и природен газ, припомня централната банка.

Вносът за първите девет месеца е нараснал с 24.3% на годишна база, докато износът се е увеличил с 21.7%.

За първите девет месеца на 2008 г. текущата и капиталовата сметка на България има дефицит в размер на 5145.9 млн. евро (15.1% от БВП). За същия период на 2009 г. дефицитът по текущата и капиталова сметка на България е бил все още 13.1% от БВП.
Разчетите са направени при очакван БВП за 2008 г. от 34.022 млрд. евро.

За януари - септември 2008 г. резервните активи на БНБ нарастват с 2720.1 млн. евро.