Състоя се поредната работна среща между кметове на общини от Софийска област и директорите на четири от териториалните структури за региона. Тази среща затвърждава политиката на Областната администрация да е от полза на кметовете в областта и да оказва пълно съдействие за решаването на възникнали казуси, заяви областният управител г-жа Росица Иванова при откриването на срещата.


Подобна среща се проведе и през месец април, а на нея кметовете от Софийска област поставиха най-наболелите въпроси по отношение на сигурността и околната среда. На тази те имаха възможност да обсъдят с директорите на ресорните институции проблемите по места във ВиК сектора, земеделието, горите и поддръжката на пътища.


Пред Никола Нитов – управител на „ВиК” ЕООД – София, кметовете поставиха въпроси, сред които неясната собственост и състоянието на пречиствателни станции за отпадни води, нуждата от рехабилитация и подмяна на канализационната мрежа и речните водохващания. Кметовете изтъкнаха и проблема с разкопаването на улици за отстраняване на ВиК аварии, които впоследствие остават неасфалтирани. Обсъдени бяха и възможностите за кандидатстване с проекти по Оперативни програми на ЕС през новия програмен период, като местната власт апелира при следваща среща да бъде изяснено коя община и за какви проекти за водния сектор би могла да получи финансиране.


Инж. Михаил Рашков, директор на Областно пътно управление – София, на свой ред запозна присъстващите с отпуснатия бюджет на ведомството и намеренията за ремонти на пътища в региона. По думите му, Софийска област е с най-голям процент лоши пътища, което се потвърди и от поставените на обсъждане от кметовете проблемни участъци. Кметовете се поинтересуваха и какво се предприема за отстраняването на пропадания и изкърпвания на дупки.


Към г-жа Христина Стойкова, директор на регионалната дирекция „Земеделие”-София област, кметовете повдигнаха основно проблема с отдаването на пасища, мери и ливади, а тя на свой ред им разясни процедурите, по които да става то спрямо новия регламент  и измененията на Закона за земеделските земи. Общинската власт призова и за по-голяма координация при актуването на имоти.


Проблемите, поставени на вниманието на Боян Бенов – заместник-директор на Регионална дирекция по горите – София, бяха свързани основно със състоянието на горските пътища. По мнението на кметовете, дърводобивните компании трябва да възстановяват пътищата след края на дърводобивния сезон, както и да съгласуват с общинските администрации откъде да извозват добитата дървесина. Кметовете настояха за съгласуване на технологичните планове за извършването на сечта, както и да се засили охраната на определени горски участъци.