Проектобюджетът на община Ботевград за 2018 год. е качен на страницата на общинската администрация. От него е видно, че рамката на бюджета е 24 629 093 лева с приходи от местни дейности в размер на 9 606 400 лева. Общата изравнителна субсидия от държавата е 1 963 200 лева. За зимно поддържане и снегопочистване са заложени 282 100 лева. Очакваните средства за капиталови разходи възлизат на 932 300 лева. Общата субсидия за държавна дейности е в размер на 12 414 888 лв. Трансферите между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС - /-177 732 лв. –съфинансиране от страна на общината по европейски проекти/, погасяване на краткосрочни заеми в страната - /-392 062 лв./. 


С приходната и разходната част на Бюджет 2018 на общината може да се запознаете по-подробно тук: ПРИХОДИ / РАЗХОДИ


В плана за капиталови разходи за настоящата година са предвидени 13 517 896 лева. От тях, както е посочено по-горе в текста – 932 300 лева ще бъдат предоставени от държавата, 2 058 886 лева ще бъдат заделени от собствени приходи на общината, в тази сума е включен преходният остатък от 2017 год. – 324 708 лв. Очакваните средства за изпълнение на спечелени европейски проекти са в размер на 10 348 978 лева. Съфинансирането от страна на общината по тези проекти е 177 732 лева.


За какво ще бъдат разходвани средствата за капиталови разходи може да видите тук: КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ


За текущи ремонти в населените места са заложени 365 000 лева от собствени приходи на общината: ТЕКУЩИ РЕМОНТИ


През настоящата година общината ще задали и 230 000 лева за подмяна на водопроводи и изграждане на канализации в Ботевград и селата. Подробности оттук: В и К


Заложените средства за изпълнение на социалната програма са в размер на 1 328 000 лева. С нейното съдържание може да се запознаете тук: СОЦИАЛНАТА ПРОГРАМА


Припомняме, че общественото обсъждане на Бюджет 2018 год. е насрочено за утре – 12 януари от 17.30 часа в зала 14, която се намира на партерния етаж на общинската администрация. Срокът за внасяне на писмени предложения от страна на граждани изтече на 9 януари. Такива могат да бъдат направени и по време на общественото обсъждане утре. Следващата стъпка e внасяне на бюджета и предложенията към него за обсъждане и гласуване в Общинския съвет.