Проектобюджет - 2009 на община Ботевград е готов и ще бъде приет на извънредна сесия през този месец. Общият размер на очакваните приходи е 31 907 900 лв. От тях гарантираната държавна субсидия е 22 421 900 лв. 9 486 000 лв. ще осигури общината от собствени приходи. В тази сума влизат: 1 670 000 лв. от данъчни приходи; приходи от доходи на собственост – 278 000 лв.; 2 468 000 лв.- приходи от общински такси, 5 000 000 лв. – приходи от продажба на общинско имущество; 70 000 лв. – приходи от концесии.

От разходната част на проектобюджета става ясно, че най-много средства през настоящата година ще бъдат заделени за жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – 18 951 043 лв., с 7 968 776 лв. повече в сравнение с миналата година. На следващо място се подрежда функция “Здравеопазване” – 1 846 416 лв./Средствата са с 1 107 058 лв. повече в сравнение с 2008 год./ Разходите за образование тази година са 6 126 088, с 31 469 по-малко в сравнение с миналата година. 1 038 860 са предвидените разходи за култура и почивно дело./Сумата е с 587 545 лв. по-малко в сравнение с 2008 год./ За отбрана и сигурност са определени разходи в размер на 698 391 лв., за  икономически дейности – 114 700 лв. и за изпълнителни и законодателни органи - 2 566 102 лв.