Всеки лишен от свобода трябва да има минимална жилищна площ от 4 квадратни метра, решиха депутатите, които гласуваха окончателно Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. До 3 години трябва да бъдат въведените новите изисквания, които са заложени в закона.

С него се утвърждават затворите и поправителните домове като места за изпълнение на наказание. Към затворите се създават затворнически общежития от открит и закрит тип, а към поправителните домове само затворнически общежития от открит тип.

Според закона се прилагат четири режима за изтърпяване на наказанията - лек, общ, строг и специален. Съдът обаче няма да може да налага лек режим като първоначален.

Законът регламентира още по-дълги свиждания, възможност за срещи с близките в продължение на 12 часа, както и месечен домашен отпуск. Въвежда се изрично правото на телефонна връзка.

За лица до 16-годишна възраст законът предвижда задължително обучение в училищата към местата за лишаване от свобода. За първи път е регламентирана забраната за изтезания, жестоко или нечовешко отношение в затворите и поправителните домове.

Новият закон е изготвен в съответствие с европейски стандарти.