В приетия от сегашното 41 Народно събрание Закон за българските лични документи санкциите за неизпълнение на задълженията от гражданите са увеличени много малко в сравнение с глобите в предишния закон, и то най-вече в частта за съхраняване на документите за самоличност и обявяването им за изгубени или откраднати. Това увеличаване се наложи с цел превенция на българските граждани, които през последните години станаха жертва на измами чрез използване на подправените им лични карти и паспорти. Зачестиха случаите на имотни измами, теглене на пари от банки, сключване на лизингови сделки и др. с подправени лични документи, които не са били обявени от гражданите за изгубени или откраднати.

Текстът на закона е публикуван в Държавен вестник, бр.82 от 16 октомври. Съгласно чл. 81, ал.1 глобата е в размер от 20 до 150 лева, а в чл. 81, ал. 2 - от 30 до 200 лева. При повторно нарушение по предходната алинея наказанието е глоба в размер от 50 до 300 лева, съобщава Пресцентърът на МВР.

Глоба от 20 до 150 лв. се налага когато гражданинът:
- не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна данни /имена, ЕГН, постоянен адрес и др./;
- не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст;
- не подаде заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната;
- е навършил 18 години и не е подал заявление за издаване на лична карта;
- не подаде заявление в срок до 30 дни за подмяна на личната карта след изтичане на нейната валидност;
- не върне паспорта си в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност.

Глоба от 30 до 200 лв. се налага когато:
- не е обявена промяна в гражданството;
- когато личният документ е изгубен, повреден или унищожен;
- изгубването, повреждането или унищожаването не е декларирано в предвидения тридневен срок изгубване;
- гражданинът продължава да използва документ, за който е декларирал, че е  повреден, унищожен, изгубен или откраднат;
- при подаване на неверни данни в заявлението за издаване;
- ако използва нередовни български лични документи;
- ако попречи на упълномощените органи да извършат проверка за установяване на самоличността му.
При повторно нарушение по ал. 2 наказанието е глоба от 50 до 300 лв.