Бюро по труда – Ботевград уведомяват работниците, служителите и работодателите, че в изпълнение на ПМС № 44 от 19.02. 2009г. /Обн., ДВ. бр. 16 от 27.02.2009г., изм. ДВ., бр.2 от 8 Януари 2010г./ за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време в икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги” е открита процедура за приемане на документи.
За изплащане на компенсации в размер до 120 лв. за срок не повече от 4 последователни месеца могат да кандидатстват работници и служители, за които е установено непълно работно време, като работодателите следва да:
-са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
-имат преобладаващ брой наети работници и служители в икономическите дейности В, С, D, Е, F, G, H, I и J от Класификацията на икономическите дейности – (КИД-2008 г.);
-са установили непълно работно време за период не по-кратък от 2 месеца и за най-малко 5 на сто от списъчния състав на персонала, към момента на кандидатстване;
-нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и/или задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите;
-не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
-нямат наложени санкции или глоби по чл. 415, ал. 2 от Кодекса на труда през последните 6 месеца преди кандидатстването на техни работници и служители.

Работниците и служителите, желаещи да получават компенсации за установено непълно работно време, следва да попълнят и предоставят на работодателя декларации по образец /Приложение № 1 към Постановлението/.

Работодателите представят комплект документи, описани в чл. 5, ал. 2 на Постановлението.
Декларациите на работниците и служителите и документите на работодателите се представят в Дирекция “Бюро по труда” по месторабота на лицата в 14 –дневен срок от 14.01.2010г. до 27.01.2010г. включително.

Допълнителна информация за необходимите документи на работодателите, процедурата за оценяване от Съвета за сътрудничество към Дирекция “Бюро по труда” и класиране от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на кандидатстващите работници и служители и работодатели, може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” - Ботевград, както и на електронната страница на Агенцията по заетостта www.az.government.bg, телефони за информация: 0723/60 162; 02/9 80 87 19