Агенцията по заетостта уведомява работниците, служителите и техните работодатели, че в изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 44 е открита процедура за приемане на документи за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време в икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги”.

Това е една от антикризисните мерки, залегнали в Националния план за действие по заетостта за 2010 г. Предвидени са 3 млн. лева за субсидиране на заетостта на 6250 лица.

Работниците и служителите, за които е установено непълно работно време, могат да кандидатстват за изплащане на компенсации в размер до 120 лв. за срок не повече от 4 последователни месеца в рамките на една календарна година. Съгласно Постановлението, работниците и служителите трябва да попълнят декларации по образец и да ги предоставят на своя работодател. В срок до 27 януари т. г. работодателят заедно с попълнените декларации представя комплект документи в бюрото по труда по месторабота на лицата.

След тази дата започват процедурите по оценяване на документите от Съветите за сътрудничество към бюрата по труда и класирането им от Комисиите по заетост към областните съвети. В правомощията на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта е преразпределението на неусвоените средства от едни области към други.

Компенсациите се изплащат на работниците и служителите по безкасов път, като конкретният размер се определя от фактически отработеното време от всяко лице.

Подробна информация може да се получи в Бюро по труда - Ботевград в и на интернет страницата на Агенцията по заетостта – www.az.government.bg в рубрика “Нормативна уредба”, подрубрика “Закони”.