С незначителни съкращения качваме информацията на „Елаците-мед” АД, която Сесията на Общинския съвет разгледа на последното си заседания, като част от дневния ред.
Съветът на Директорите на „Елаците-мед"АД, се казва в информацията, е приел Концепция за управлението на водите в района на Рудодобивния комплекс „Елаците"…
Концепцията предвижда реализиране на следните основни мероприятия:
1. Изграждане и пускане в експлоатация на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в долината на р.Елашка, предвидена да обработва води с дебит до 15л/сек или 54 кубически метра на час.
Тази ПСОВ гарантира определените норми на тежки метали, неразтворимите вещества и стойности на рН във водата.
2. Изграждане и пускане в експлоатация на пречиствателна станция за замърсени руднични води по технология на водещата японската фирма Mitsubishi, с възможност за пречистване на води с дебит до 80л/сек или 288 кубически метра на час. Инсталацията осигурява съдържание на тежки метали и стойности на рН до определените на „Елаците-мед"АД норми за заустване на води.
3. Изграждане на сложна система от спомагателни хидротехнически
съоръжения за довеждане на всички замърсени води до площадката на
пречиствателната станция и осигуряване на възможност за временно
съхраняване на водите, при продължителни интензивни валежи, в ретензионни резервоари и тяхното постепенно подаване към пречиствателната станция.
Тази система включва:
-Изграждане на ретензионен резервоар в долината на р.Негърщица с обем около 80 х.м3 в който да постъпват замърсените води от промишлената площадка на Рудодобивния комплекс, източните и западни насипища и, от който тези води да могат равномерно да се подават към пречиствателната станция.
-Изграждане на канали и водохващания под източните насипища на Рудодобивния комплекс и довеждането на тези замърсени води до ретензионния резервоар в р.Негърщица.
-Изграждане на подземна изработка на кота 840 м. чрез която рудничните води да бъдат доведени до площадката на пречиствателната станция на Mitsubishi и част от която да работи като ретензионен
4. Изграждане на подземна минна изработка с дължина 2км. за извеждане на чистите води на р.Негърщица извън територията на Рудничния комплекс с цел недопускане замърсяването им.
Изпълнението на посочените по-горе мероприятия до момента е следното:
По т.1 - Пречиствателната станция като съоръжение е завършена. В момента се извършват настройки на процеса на пречистване на водите. Завършва се вертикалната планировка пред пречиствателната станция и едно от водохващанията което очакваме да стане до края на месец април.
По т.2. - Изработването на проекта за пречиствателна станция от
японска фирма бе завършено на 17.02.2010 година. В момента се извършва
адаптиране на проекта, съобразно изискванията на българското законодателство.
По т.З. - Прокарана е дрениращата изработка на кота 840м. с която водите от котлована на рудника ще бъдат доведени до площадката на пречиствателната станция.
Готов е проекта за изграждане на хидравлична врата в дрениращата изработка на кота 840 м., с помощта на която част от изработката ще може да се ползва като ретензионен резервоар и да се извършва равномерно подаване на водите от котлована на рудника към пречиствателната станция. В момента се извършва проектирането на водохващанията под Източните насипища и системата за довеждане на тези води до ретензионния резервоар.
В момента се извършва проектирането и на ретензионния резервоар.
По т.4. - Разгледан е идейния проект за изграждането на тази изработка и в момента се изготвя работния проект.
Предвижда се проектирането на всички тези обекти да завърши до края на 20 Юг.
Строителството по отделните проекти ще започне след приключване на процедурите по изключване на необходимите площи от горския фонд и получаване на необходимите разрешения за строителство.
Подписана е от инж.Драгомир Драганов-изпълнителен директор на Рудника.