При изготвянето на нормативните документи са проведени разговори и срещи с представители на всички сектори на фармацевтичната индустрия - производители, търговци на едро, търговци на дребно, представители на съсловните организации, представители на всички министерства, представители на комисиите по цени и позитивен списък с оглед спазване духа на закона и защита интересите на всички участници в процеса на осигуряване на лекарствени продукти за пациентите. При изготвяне на наредбата са взети приоритетно интересите на пациентите.

С приетата от Министерския съвет наредба намалението на надценките за аптеките е средно с 4-6%, което при добро управление на аптеката не може да доведе до фалити. Според наредбата определените надценки за лекарствата до 10 лв. е 22%,  от 10.01 лв. до 30 лв. – 20% и над 30 лева - 18%.

През декември 2007 г. служебно бяха пререгистрирани цените на лекарствените продукти, продавани без рецепта, на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание и на лекарствените продукти, включени в позитивния списък. Тези цени са в сила от 1 януари 2008 г. и са публично достъпни на сайта на Министерството на здравеопазването.
Не отговаря на истината твърдението на БФС за противоречия между нормативните документи на МЗ и НЗОК, което според съсловната организация ще доведе до неспазване на наредбата.

Новият Позитивен лекарствен списък е обнародван в извънреден брой на „Държавен вестник” от 27.12.2007 г. и влезе в сила.

НЗОК е провела процедури по договаряне на лекарствени продукти през 2007 г. съгласно действащата към момента на договарянето нормативна уредба. Договарянето осигурява лекарства на здравноосигурените лица при спазване на ПМС № 211, според което НЗОК не може да заплаща повече от стойността, заплащана от предходното договаряне. В спецификацията преди провеждане на договарянето НЗОК е посочила стойности, на които се продават лекарствата в аптеките

Към момента няма правно основание за стартиране на ново договаряне и корекции в равнищата на надценките. НЗОК работи с около половината от аптеките в страната. В договорите с аптеките няма да има изисквания за отстъпки, каквато бе практиката през 2006 и 2007 година - съобщават от Министерството на здравеопазването.