Платена публикация 

Петя Кочкова е кандидат на БСП за кмет на Ботевград.  Тя е завършила СУ “Климент Охридски”. Има магистърска степен по специалностите “Начална педагогика” и “Бизнес администрация”. Притежава 10-годишен административно-управленски опит.

“Кандидатирaм се за кмет на Община Ботевград и общински съветник, тъй като смятам, че имам необходимата подготовка, обществена подкрепа и желание да участвам в една толкова тежка  и предизвикателна работа за промяна в стила на управление и развитие на общината. Участието  ми в работата на Общинския съвет през изминаващия мандат ми дава основание да считам, че с общите усилия на честни и амбициозни съветници можем да променим неговата работа по посока на възстановяване на диалога в него и повишаване на отговорността по отношение по целесъобразното изразходване на общинския бюджет”, каза за botevgrad.com Петя Кочкова. На вниманието на жителите на общината тя предоставя за обсъждане основни моменти от своята предизборна платформа:

1.Разработване на програма за продължаване на икономическото съживяване и стабилизиране развитието на града, неговите предприятия и фирми;
2. Утвърждаване на политика за консолидиране на местния малък, среден и едър бизнес на основата на равнопоставеност пред Общината при разработване на стратегически проекти. Стимулиране на местните предприемачи;
3. Разработване на стратегия за ефективно управление на общинската собственост и осъвременяване на общинската инфраструктура;
4. Осигуряване на обществен ред, законност и сигурност;
5.Прозрачност на местното самоуправление и работата на общинската администрация и  обществена отговорност за изпълнение на поетите ангажименти;
6.Толерантност и етичност в работата на Общинския съвет и неговите комисии. Недопускане на груб, арогантен и вулгарен изказ;
7.Разширяване на правомощията на кметствата, включително и по-голяма финансова самостоятелност. Подмяна на главните водопроводи; модернизация на канализационната мрежа. подобряване и увеличаване на достъпността на газоразпределителната мрежа;
8.Пълноценен и активен диалог с ръководствата на политическите партии и структури за решаване проблемите на жителите на Общината;
9.Оптимизиране на местните данъци и такси въз основа на прецизирането им чрез анализ на фактическите разходи за предоставяне на обществени услуги и диалог с ръководствата на фирмите;
10.Поддръжка и обновяване дейността на общинските клубове на пенсионери и хора с увреждания, безплатно пътуване в общината и с намаление до столицата;
11.Изпълнение на законовите разпоредби, свързани с делегираните бюджети на училищата и детските градини (превеждане преходен остатък, резерв и пр.);
12.Стимулиране квалификацията на учителите и повишаване на средната брутна заплата в системата на образованието;
13.Съдействие в осъществяване на столовото хранене в училищата с цел подобряване на неговото качество и за оптимизиране на цената му;
14.Развитие на иновационните и интерактивни техники и технологии във всички учебни заведения;
15.Подкрепа и стимулиране дейността на Международното висше бизнес училище и Колеж по енергетика и електроника към Технически университет - София;
16.Разработване на пакет от мерки за работа с младите хора. Откриване на Младежки информационен център, реализация на проекти за предприемачество на младите хора;
17.Възстановяване дейността на Общинския детски комплекс;
18.Насърчаване и подпомагане на младежките културни, спортни, екологични, туристически, развлекателни и др. дейности;
19. Изграждане на увеселителен парк.
20.Подкрепа на културните институции (международно културно сътрудничество, реализация на произведения на творци от нашия град, съхраняване и поддръжка на историческите и културни паметници, културен туризъм в община Ботевград);
- Изграждане на художествена галерия
-Газифициране на читалище „ХР.Ботев”- малък салон, монтиране на радиатори в големия салон.
-Ремонт и обзавеждане на читалищата в селата
21.Реализация на програма за подобряване състоянието на сградния фонд в комплекса на общинската болница, особено в частта на доболничната помощ - осигуряване благоприятна обстановка за чакане и преглед на пациентите и за работа на лекарите;
22.Поддържане и обогатяване на спортната база, изграждане на спортна зала;
23.Изкърпване на улиците в селата от Община Ботевград;
24.Свързване на водопроводната мрежа на селата Боженица и Липница с язовир Бебреш.;
25.Подобряване на усвояването на финансовите средства по европейските фондове с цел благоустрояване на Община Ботевград;
26.Подобряване на финансовото и стопанско състояние на ВИК”Бебреш”, общинска фирма БКС, „Родина” и Общински пазар ;
27.По-добро поддържане на парковете и градинките, особено извън централната част на града;
28.Спазване на закона за обществените поръчки и равен достъп на всички фирми до общинските поръчки;
29.Подобряване на транспортната схема в община Ботевград и връзката и с другите градове и села от страната;
30.Изграждане на пречиствателни станции за питейна вода в селата;
31.Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в град Ботевград;
32.Подпомагане финансово на спортните клубове на територията на община Ботевград;
32.Подпомагане финансово на туристическо дружество “Венец”;
33.Предоставяне на общински парцели на търговски дружества , желаещи да извършават стопанска дейност на територията на общината;
34.Саниране на сградите на общинските училища и детски градини в Ботевградска община;
35.Възстановяване на нормалното функциониране на новата черква в Ботевград -палене на свещи в самият храм, а не в антрето;
36.Ремонт на тротоарната площ на ПМГ “Асен Златаров” и изграждане на нова ограда;
37.Подобряване на уличното осветление в града и селата от общината;
38.Периодично измиване на улиците на града;
39.Осигуряване на качествена медицинска помощ в селата от общината;
40.Периодично почистване на коритата на реките и доловете в града и селата.  

“Предизборната платформа е отворена за допълване. Гражданите могат да задават въпроси и да правят предложения по нея. Очаквам ги всеки ден от 11 до 14 часа в предизборния клуб, който се намира на улица “Гурко” №46”, каза Петя Кочкова.