Областната администрация на Софийска област e спечелила проект по Приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”. Разработката е с наименование „Партньори за по-добра местна и регионална политика“. Целта й е да подпомогне подготовката на административните структури на областно и общинско ниво за качествено разработване и изпълнение на стратегическите документи, отчитайки интересите на местните общности, както и  да подобри процеса за изработване и координиране на политики и действия от страна на заинтересованите страни.
Областната администрация ще изпълнява проекта съвместно с общините  Годеч, Костенец, Правец, Костинброд, Божурище и Долна баня.
По подприоритет 1.3 на ОП „Административен капацитет" са одобрени 21 проекта на областни и общински администрации на обща стойност 6 727 025 лв.