От Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” получихме съобщение, че е влязла в сила Наредба № Із-2377/15.09.2011г., ДВ бр. 81 от 18 октомври 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
Наредбата е публикувана и в сайта на МВР и може да се намери в следния линк: http://www.nspbzn.mvr.bg/NR/rdonlyres/BF3DE06D-BFAE-4961-BCC1-078076209B6C/0/naredba_2377_15_sept_2011.pdf
Всички фирми на територията на Община Етрополе трябва да актуализират цялата си документация във връзка с новите изисквания за пожарна безопасност по наредбата.
При неясноти и проблеми, касаещи изпълнението от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” са готови да окажат конкретно съдействие.