Повишаването дневните температурите през последните дни създава предпоставки за пожари в природата и земеделските масиви. Най-честата причина за тях е човешката небрежност.


С цел намаляване на пожарите преди, по време и след жътвата на зърнените култури в община Ботевград, РСПБЗН - Ботевград напомнят на юридическите и физическите лица, които извършват дейности в земеделски земи за спазване  разпоредбите на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. 


В тази връзка РСПБЗН - Ботевград, се обръща към собствениците на имоти и ползватели на земеделски земи, ръководителите на предприятия, ловци, туристи, пастири, горски работници, кметовете на населени места и всички други граждани, развиващи дейност, или просто пребиваващи сред природата, да бъдат бдителни и да спазват  основни правила за пожарна безопасност, а именно:


• да уведомяват съответната районна противопожарна служба преди започване на жътва в площи над 100 дка;


• да парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, съгласно изискванията на чл. 16 от Наредбата;


• да осигуряват земеделската техника и площадките за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства съгласно приложение № 2 от Наредбата;


• да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа 


• в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища, суха тревна растителност и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници;


• в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби.


• забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и селскостопански постройки; 


• гражданите да не допускат изхвърляне на угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване; 


• да не се използва огнестрелно оръжие и пиротехнически средства в района на житните масиви;


Паленето на стърнища и растителни отпадъци върху земеделски земи продължава да е масово явление. Това деяние е забранено и се санкционира съгласно Закона за опазване на земеделските земи.


В случай на пожар, съобщете незабавно на единния номер за спешни повиквания 112, точно местоположението на пожара.