От 15.07.2011 г. стартира работа на Дейност 4 по проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове — фаза I", с изпълнител за картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници (без прилепи), висши растения, мъхове и природни местообитания - Консорциум „НАТУРА България".

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 — 2013 г.". Бенефициент по проекта е дирекция Национална Служба за Защита на Природата на Министерство на Околната Среда и Водите.

На територията на община Етрополе ще се картират следните зони, а именно „Етрополе – Байлово” със землище Етрополе (код на зоната BG0001043) и „Централен Балкан – буфер” със землища Брусен, Етрополе, Лопян и Ямна (код на зоната BG0001493). В зоната на „Централния Балкан”, специализираните екипи ще работят през цялата 2012 година, а в зоната „Етрополе – Байлово” от месец Април до Септември - тази година.

Целта на проекта е картирането и установяването на природозащитното състояние на природните местообитания и видовете по Директива 92/43/ЕИО, както и определяне на рискови за дивите птици – по Директива 79/409/ЕИО, територии за изграждане на ветрогенератори.
За контакт: Централен офис на Консорциум „НАТУРА България“: 02 944 51 09