От СОУ "Христо Ясенов" - Етрополе получихме графика за държавните зрелостни изпити и националното външно оценяваме, който качваме за улеснение на читателите на сайта   

Държавни зрелостни изпити - начало 8,00 ч: 
21 май 2012 г.  Български език и литература - ДЗИ 
23 май 2012 г.  Втори ДЗИ
28 май 2012 г. ДЗИ по желание - история и цивилизация, биология и здравно образование, испански език, италиански език, руски език, немски език, английски език, френски език 
29 май 2012 г. ДЗИ по желание - география и икономика, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, философски цикъл 
30 май 2012 г. ДЗИ по желание – математика
ДЗИ - забележка:  
• до 18 май 2012 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
• до 18 май 2012 г. се издава служебна бележка на всеки зрелостник за допускането му до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото на явяване на съответния изпит
• учениците се разпределят на случаен принцип по училища, сгради и зали
• продължителността на всички ДЗИ е 4 астрономически часа
• продължителността на ДЗИ за ученици със специални образователни потребности се удължава със 120 минути.
• зрелостниците се явяват в 7,30 часа в училището, в което ще полагат ДЗИ, като задължително носят документ за самоличност
• работят с черен цвят химикалка
• предават на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника
• до 11 юни 2012 г. се обявяват резултатите от ДЗИ 

Национално външно оценяване /приемни изпити в 7 клас – начало 10,00 ч.:
21 май 2012 г.   Български език и литература 
23 май 2012 г.   математика
от 31 май до 06 юни 2012 г. по графика, утвърден като приложение на Наредба № 11 -        за проверка на способностите по изобразително изкуство, по музика, по хореография, по спорт.
НВО (7. клас) – БЕЛ и математика  -  забележка:
• Продължителността на приемните изпити не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит, като:
-  за модула за национално външно оценяване – 60 минути
-  за допълнителния модул – 90 минути.
• Продължителността на приемните изпити за ученици със специални образователни потребности се удължава с 30 минути.
• учениците в 7. клас се явяват на НВО по български език и литература и по математика в училищата, в които се обучават
• явяват се в изпитната зала с документ за самоличност
• заемат определените им места не по-късно 9,45 часа
• ползват за изпита син цвят химикалка, а по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума
• не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника
• не напускат изпитната зала след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работят по допълнителния модул
• изслушват един път текста за преразказ
• получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите
• по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки
• по математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка
• до 04 юни 2012 г. се обявяват резултатите от тестовете
• в срок до 5 (пет) работни дни след обявяване на резултата от всеки приемен изпит учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа по ред, определен от началника на РИО; не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.
• от 15 до 20 юни 2012 г. подават документи за участие в приема в училища, определени от началника на РИО
• до 26 юни 2012 г. се обявяват списъците с приетите ученици на първи етап от класирането