Няколко дни преди последната сесия в сайта поместихме питане от групата общински съветници от листата на БСП до кмета инж. Богомил Георгиев, което касаеше състоянието МБАЛ “Проф. д-р Ал. Герчев”.

С известно закъснение по технически причини, днес поместваме устния  отговор, който кметът направи пред сесията.

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми госпожи и господа съветници,
1. До момента в Община Етрополе, като собственик на МБАЛ и в самата МБАЛ, не са получавани сигнали или оплаквания за лошо и ненавременно обслужване от персонала на болницата.
Неизвестни са данните и от къде ги имате, но на този етап няма никаква опасност от закриване на отделения, поради недостатъчен персонал. Няма напуснали квалифицирани и опитни специалисти, нито с прекратени договори. Напуснали са само 2 медицински сестри от 01.04.2012 г. от общо 35, което се равнява на 6% от общият брой медицински сестри в МБАЛ. От началото на 2012 г. има пенсионирани 4 медицински сестри. На техните места е назначена една сестра и предстои от 01.07.2012 г. да се назначи още една.
2. Относно спекулациите за затваряне на Хирургично отделение ситуацията е следната: през месец май д-р Георгиев е имал здравословен проблем, а д-р Китов е бил в платен отпуск, по тази причина пациентите с хирургични заболявания са пренасочени към други лечебни заведения. За това са уведомени Регионална здравна инспекция /РЗИ/ - София област и Регионална здравно-осигурителна каса /РЗОК/ - София област. За периода, през който не е работило отделение „Хирургия" - месец май, са транспортирани само 6 броя пациенти, които са с диагнози, за които болницата няма клинични пътеки.
3. Състоянието на спешната помощ е от компетенцията на държавата, но и за там не сме получили сигнали за лошо и ненавременно обслужване, а общината винаги съдейства при възникнали проблеми в това звено. /Поставяне лампи на входа на спешна помощ, решаване на проблеми с „В и К", помещението е предоставено безвъзмездно и т. н./
4. С цел подобряване на здравното обслужване на гражданите и работата на специалистите в МБАЛ от 01.05.2012 г. са увеличени заплатите на медицинските специалисти с 12 %, а на лекарите с 6 %.
Това стана възможно поради увеличените лимити от здравната каса и увеличената субсидия от Общината.
5. При приемане на отчета на МБАЛ за 2011 г. бе направен финансово-икономически анализ за 2011 г. и набелязани перспективи за развитие. Стратегия и концепция ще се прави след приемане на здравната карта на България от Министерство на здравеопазването.
6. Реализирането на проекта за обновяване и оборудване на отделение за долекуване и рехабилитация на хронично болни, който е одобрен, ще доведе до привличане на пациенти от цялата страна и повишаване собствените приходи. След реализацията на този проект, нашата болница със закупената апаратура и леглови фонд ще бъде конкурентноспособна и ще има възможност да предоставя медицински услуги по проекти на НОИ. Тази нова апаратура ще доведе до намаляване на разходите за абонамент и поддръжка. Успоредно с това ще се разкрият възможности за откриване на нови работни места.
КМЕТ ПА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ: ИНЖ. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ