Няколко дни преди последната сесия в сайта поместихме питане от групата общински съветници от листата на БСП до кмета инж. Богомил Георгиев, което касаеше състоянието на уличната и пътна инфраструктура в общината.

С известно закъснение по технически причини, днес поместваме устния  отговор, който кметът направи пред сесията.

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми госпожи и господа съветници,
В отговор на постъпило питане от групата общински съветници от листата на БСП  правя следните разяснения:
С моя заповед № РД-15-219/08.05.2012 г. на основание чл.14, ал. 32 и чл. 101 а, ал.2 от Закона за обществени поръчки съм одобрил публична покана № 2/08.05.2012 г. за извършване на строително-ремонтни дейности на обект: "Ремонт и асфалтиране на улици и пътища в Община Етрополе". Неразделна част от публичната покана е Техническо задание "Приложение 1), в което подробно са описани:
1. Обект на поръчката;
2. Предмет;
3. Изисквания към обекта и изпълнението на поръчката и др.
В техническото задание има и списък с наименованията на улиците в Етрополе, по които ще бъде извършено изкърпване, както и очаквано количество за изкърпване на всяка една от улиците. Основните критерии, по конто са определени улиците за ремонт    са два: Първият - това е да бъдат улици с най-натоварено движение от пешеходци и 
автомобили и вторият, особено важен критерий - това е да бъдат улици, по които е сменена водопроводната инсталация, или такива, които не попадат в обсега на проекта по ОП “Околна среда”, който проект ще стартира тази година и, по който проект ще бъдат подменени около 8 км. канализационни мрежи и 2.5 км водопроводи.
Публичната покана е изпратена в Агенцията за обществени поръчки, а поканата за участие и приложенията кьм нея (включително списък с улиците и очаквано количество) са публикувани на официалния сайт на Община Етрополе, откъдето всеки  може да се запознае с поръчката.
В определения в поканата срок, в деловодството на Община Етрополе е постъпила само една оферта от “ВАС МИТ” ЕООД.
На 28.05.2012 г. е сключен договор за изпълнение АПОФ – 43.
В лошо състояние са не само цитираните в питането улици, а и много други в града ни.
Една от основните задачи, които съм си поставил като приоритетни, е подобряване на пътната инфраструктура в общината като цяло. Смятам, че направеното от 2008 година до сега съвсем не е малко.
Изцяло са асфалтирани улиците:
1. бул. “Малък Искър”  -    13 739 кв.м.
2. ул. “Димитър Гръбчев” – 4 008 кв.м..
3. ул. “Владимир Заимов” -    708 кв.м..
4. ул. “Георги Димитров” -  3 229 кв.м..
5. бул. “Руски” -  8 225 кв.м.. (на този етап до пл. “Девети септември”, до края на годината и останалата част от него – или ще бъдат асфалтирани 11 531 кв.м..)
6. ул. “Кирил и Методий” – 2965 кв.м..
7. ул. “Марийка Гаврилова” - 3 722 кв.м..
8. бул. “Георги Антонов” – 7 475 кв.м..
9. ул. “Пионер” – 1 500 кв.м.
10. бул. “Ал.Стамболийски” – 9 498 кв.м..
Общата площ на изцяло обновените улици е 55 069 кв.м.. Площта на улиците в града ни е приблизително 242 280 кв.м..  Като съпоставим площта на асфалтираните изцяло улици към общата площ на улиците в гр. Етрополе се вижда, че за сравнително малък период от време са изцяло обновени 23 % от тях.
За сравнение – преди 2007 година, за един доста дълъг период – може би 10 годишен, е асфалтирана една улица “Победа” – 1360 кв.м., което представлява 0,56 % от общата площ на улиците в града.
В добро състояние се поддържат общинските пътища – пътя Етрополе-Брусен, пътя с. Малки Искър - Брусен и пътя с. М.Искър - Лопян, като всяка година, освен, че се изкърпват, най-лошите и изровени участъци се преасфалтират.
КМЕТ ПА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ: ИНЖ. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ