Общата численост на работещите в общинска администрация на Община Етрополе, която съветниците одобриха днес, е 59 човека.
Заедно с тази бройка, беше одобрена и структурата на администрацията:
 
І. Кметове и кметски наместници:
1. Кмет
2. Заместник-кмет
3. Заместник-кмет
4. Кмет на кметство - с. Лопян
5. Кмет на кметство - с.Малки Искър
6. Кметски наместник - с.Брусен
7. Кметски наместник - с.Лъга
8. Кметски наместник - Ямна
9. Кметски наместник - с.Рибарица
10. Кметски наместник - с.Бойковец
II. Общинска администрация съгласно чл.12 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията:
1. Секретар на Община Етрополе.
2. Вътрешен одитор.
3. Финансов контрольор.
А.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ:
1. Дирекция „Бюджет, финанси и административно обслужване на
населението"
1.1 Отдел „ Бюджет и счетоводство"
1.2 Отдел „ Административно-правно и информационно обслужване"
Б. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ:
1 .Дирекция „ Устройство и развитие на територията"
2. Дирекция „ Общинска собственост, икономическо развитие и социална политика"
3. Дирекция „ Европейски фондове проекти и програми"
4. Отдел „ Местни данъци и такси"