Административен съд – София област уважи жалбата на БСП и спря предварителното изпълнение на заповедта на кмета Георги Георгиев, издадена на 2 януари 2012 год., с която е разпоредено в тридневен срок от нейното получаване местната структура на партията да освободи и предаде на общината помещението, което ползва под наем. Както вече сме писали, то е общинска собственост и представлява обособена част от бившия стол-ресторант „Строител”, с полезна площ от 23 кв.м.
В определението на съда от 9 януари 2013 година се казва, че искането за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на оспорения административен акт се явява основателно и следва да бъде уважено. Изводът на съда гласи:”Предварителното изпълнение на процесната заповед би причинило за оспорващия значителни и трудно поправими вреди, които са противопоставими на обществения интерес, заради който законодателят е допуснал предварителното изпълнение на административния акт. Действително, изземването на помещението преди предстоящия референдум би поставило молителя в изключително затруднено положение.”. 
Административният съд ще гледа по същество жалбата на БСП срещу заповедта на кмета Георги Георгиев на заседание, насрочено на 6 февруари 2013. До окончателното решение на правораздавателния орган местната структура на партията продължава да ползва помещението за свой клуб.