Съществува реална опасност от унищожаване на защитената местност „Дренето” в землището на село Литаково. Това са установили експерти, посетили наскоро природната забележителност. По думи на еколога на областта Ирена Петкова опасността идва от незнанието на хората за начина на ползване на територията.


„Съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите обмисляме конкретни дейности за информиране на населението и за предприемане на конкретни стъпки, които да спрат унищожаването на това уникално местообитание”, каза Ирена Петкова.  


Според кметът на Литаково Данел Дилов сегашното състояние на защитената местност действително няма нищо общо с онова, което е било преди повече от 25-30 години. „Тогава местността беше много оживена. За посегателства върху дърветата или някой да направи нещо нередно в тази територия – и дума не можеше да става. В момента много от дърветата са изгнили, реките са пресъхнали, няма храна, с която да се изхранват характерните обитатели на местността”, каза Даниел Дилов.


„Предложението за обявяване на местността „Дренето” в защитена зона дойде от ОУ „Васил Левски” – Ботевград съвместно с Горско стопанство. С много голяма радост и задоволство посещавахме „Дренето”. По това време в местността имаше около 40 дървета, около 28 гнезда на чапли, около 14 гнезда на щъркели. На върховете на дъбовете се намират гнездата на щъркелите, а на по-долните клони като клин са забити гнездата на чаплите. Миналата година посетих защитената местност заедно с учениците от клубовете „Природолюбител и „Моят екологичен свят” при ПМГ „Акад.проф.д-р Асен Златаров”. Видяхме, че малко дървета са останали, което означава, че и птиците намаляват. Това много ни натъжи”, разказа бившата учителка по биология в ОУ „Васил Левски” Мария Цонкова. Според нея може да се помисли за засаждане на нови дървета и укрепване на старите в местността, както и за поставяне на каменна плоча с надпис на чешмата, която се намира на пътя, за да се информират хората за местоположението на защитената зона.


От фондация „Съвременност” обявиха, че са попаднали на изследване на Националния природонаучен музей, направено на 22 март 2005 год. То им е предоставено от Димитър Димитров – директор на отдел „Ботаника” към музея. Описанието дава точна информация за биоразнообразието на местността „Дренето” към момента на изследването. В нея има 11 стари дъбови дървета, на около 500 години, с гнезда на нощна чапла и бял щъркел. Тревистата растителност е от низинни сеноконсни ливади, в които участват видовете сеноклас и козя брада. Заедно с тях се срещат лапад, широколистен папур, дребна водна леща, трибраздна водна леща, катушка, жаблекова лаваница, влакнеста върбовка, блатно еньовче, лютиче, жълтурче, горска майка, влакнеста теменуга, змийска хурка, камшик, градско омайниче, къпина, ленивче, жълтица, орехче, паричка, изящно великденче, змийско мляко. От дървесните и храстовите видове се срещат: орех, черна елша, бяла върба, черен бъз, акация, полски бряст, трънка. От гръбначните животни има: планинска водна жаба, обикновен тритон, дългоопашат синигер, а от безгръбначните в блата има воден скорпион.


От Националния природонаучен музей са информирали фондацията, че в скоро време отново ще изследват природната забележителност в землището на Литаково.


„Дренето” става защитена местност със Заповед 779/19.10.1979 г на Комитета за опазване на природната среда. Общата площ на територията е 33 хектара. Местността опазва естествени ливади, сред които има стари дъбови дървета, по които гнездят сиви чапли и бели щъркели. 
При обявяване на местността за защитена територия тя е била в по-голямата си част мочурлива, поради което популациите на бели щъркели и сиви чапли са имали добри условия за съществуване. В днешно време, предвид промените в климата, територията е засушена, което от своя страна е предпоставка птиците да се преместят на други по-благоприятни територии. 


На основание заповедта е въведен ограничителен режим на допустими дейности. Забраняват се: отсичането на дъбовете; разораването на ливадите; всякакво строителство; преследването на дивите животни и птици и нарушаване на местообитанията им; унищожаването на гнездата и яйцата на птиците, разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, които изменят ландшафта; залесяването. Разрешава се ливадите да се използват за паша и за добив на сено.


Под името „Дренето” са обединени местностите: „Дренето”, „Бабанова курия”, „Шавара” и „Драганова орница”.