Съветниците адв. Христо Якимов,  д-р Веселка Златева, д-р Марияна Горгачева, Иван Гавалюгов, Николай Живков, Цеца Христова, Цветелин Цветков, Мариана Босовска, Яница Иванова, Цветан Миньовски, Николай Димитров и Цветан Цолов са внесли предложения за промени в Правилника за организация и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


Първата промяна засяга член 14 от Правилника и гласи: чл.(1) Правното обслужване на Общинския съвет и постоянните комисии се осигурява на договорна основа от юрист. (2) Отношенията с юриста се уреждат на основание на договор, сключен с председателя на ОбС.
(3) В договора по ал.2 задължително се договарят часове, в които юриста е на разположение на общинските съветници по въпроси от компетентността на Общинския съвет.
Предложението заменя следния текст в член 14: „Правното обслужване на ОбС и постоянните комисии се осигурява от общинската администрация на договорна основа от юрист, сключен с председателя на ОбС”.


Следващите предложения за изменения касаят чл. 36 и чрез тях съветниците искат да бъдат ясно регламентирани сроковете за внасяне на основните и допълнителните докладни. В повечето случаи допълнителните докладни се внасят преди началото на заседанието и те нямат необходимото време да се запознаят със съдържанието им..


Съветниците предлагат: чл.36(6) да стане: „Материалите по основните докладни от дневния ред за редовните заседания се предоставят  в седем дневен срок преди заседанието, на председателите на постоянните комисии, ръководителите на групи общински съветници, съветниците, кмет, заместник кмет, секретар на общината. На кметовете на кметства и кметски наместници се представят материалите, които се отнасят за съответните села”; досегашната алинея 7 да стане ал.8, като се добави нова ал.7 – „Материалите по допълнителните докладни от дневния ред за редовните заседания и за извънредните заседания се предоставят на лицата, посочени в ал.6 в срок не по-кратък от 24 часа преди началото на заседанието".


Съветниците правят предложение за изменение в чл.60, ал.1, според което паралелно с воденето на протокол от заседанието да се извършва и фонетичен запис от него. Оттук следва и предложението досегашният текст на чл.61, ал.1 /„Общинските съветници могат да преглеждат протоколите и да искат поправянето на грешки в тях в седемдневен срок от деня на заседанието. При спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание”/ да стане: „Общинските съветници имат право да прегледат протокола и да прослушат записа и да искат поправка при грешки и допълнение при непълноти в протокола в седемдневен срок от деня на заседанието. При спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание”.


Следващата промяна касае месечното възнаграждение на общинските съветници, регламентирано в чл.77, ал.2. Новият текст, който предлагат вносителите, е: „Размерът на месечното възнаграждение на общинския съветник се определя като: За участие в редовно заседание на ОбС , независимо от продължителността на заседанието до неговото окончателно завършване, се плаща 25%, за извънредно заседание – 3% и за участие в комисия по 2% от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.".
Досегашното съдържание на чл.77, ал.2 е: „Размерът на месечното възнаграждение на общинския съветник е 40 лева за участие в редовно заседание на ОбС, независимо от продължителността на заседанието до неговото окончателно завършване, а за участие в комисии – по 6 лева на час. За извънредно заседание на общинските съветници се заплаща възнаграждение по 10 лева на час.”.


Последното предложение е за промяна на чл.81. То гласи: „Никой няма право да прекъсва оратора, с изключение на председателя на ОбС. Никой не може да оправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите, да има непристойно поведение или да извършва постъпки, които нарушават реда на заседанието.”.


Досегашният текст на чл.81 от Правилника на ОбС е със следното съдържание: „Общинският съветник няма право да прекъсва оратора, да оправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите, да има непристойно поведение или да извършва постъпки, които нарушават реда на заседанието.


Промените в Правилника на ОбС са внесени за обсъждане и гласуване на сесията, която ще се проведе на 31 януари /четвъртък/.