На редовно заседание, което се проведе миналия четвъртък, Общинският съвет прие промени в Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци и цени на услуги на територията на община Ботевград. Това беше основната докладна, включен в дневния ред на сесията. Обсъждането на проекта на решение продължи повече от час. Някои от тези такси или цени на услуги не са променяни от 2003 год., други са актуализирани през 2015 год..


„Цените, които община Ботевград предоставя, са разходоориентирани. Всички сме свидетели на нарастването на минималната работна заплата, респективно на средната. Пред последните пет години с близо 70% се е увеличила средната работна заплата. Целта е да овъзмездим по най-адекватния начин труда на специалистите в общинската администрация, да ги задържим или да привлечем такива“, обясни кметът Иван Гавалюгов. Той представи обобщена справка, която показва каква е издръжката на Община Ботевград – заплати, осигуровки, консумативи. Издръжката се осигурява по два начина – от централния бюджет, който покрива между 50 и 60% от разходите за общинска администрация – Ботевград. Останалите средства са от собствени приходи на общината. От тях делът на техническите и административните услуги е около 40%. Една малка част се покрива от данъци и други местни приходи.


“С очакваните приходи в резултат на увеличението ще покрием издръжката не на 45%, както е в момента, а на около 60-65%. Считам, че за издръжка на общинската администрация трябва да отиват само постъпленията от услугите, които тя предоставя – технически и административни плюс държавната субсидия, а другите приходи – от данъци и наеми – трябва отиват за инвестиции и субсидиране на други дейности“, обясни кметът Гавалюгов.


От отделните точки в проекта на решение дебат предизвика тази, в която се предлагаше увеличение на таксите за оценка на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите,  извършвана от Общинския експертен съвет по устройство на територията. Цветан Миньовски изрази несъгласие с предложението за промяна. Според него то ще накара хората да прибягнат към външни фирми, вместо да се обръщат към общината за тази слуга.  В отговор кметът обясни, че приходите от такси отиват за хонорари и транспортни разходи на външните експерти, които участват в ОЕСУТ. “Външни експерти трудно се намират, защото те не са склонни на възнаграждение от 50-60 лева. А местни експерти не могат да участват в този съвет, тъй като те са проектанти на проектите, които се разглеждат“, добави той. 


Съветници поискаха и мнението на Георги Джотолов – главен архитект на Община Ботевград. Той разясни, че услугата за оценка на съответствие на един проект, на база на който се издава разрешение за строеж, законът дава възможност на инвеститорите да го осъществяват по два начина – оценка от независима консултантска фирма или чрез разглеждане на общински експертен съвет по устройство на територията. “Пазарът, където са консултантските фирми, е определил едни цени, които са десетократно по-високи от цените на експертния съвет“, посочи арх. Джотолов. По негови думи половината от членовете на експертния съвет в Ботевград са проектанти, и когато някой от тях не участва, трябва да има втори експерт. “Ние трябва да имаме експерт по всяка специалност, т.е. по всеки един проект, който има част геодезия, трябва да имаме специалист по геодезия, който да даде оценка на съответствие, ако съдържа част технологична, трябва да имаме технолог, трябва да имаме ВиК инженер, трябва да имаме електроинженер“, обясни главният архитект.  


Съветникът Тихомир Найденов предложи таксите за оценка на инвестиционен проект да бъдат намалени в сравнение с предложените в докладната. Например за жилищни и вилни сгради до 350 кв.м РЗП – от 450 на 250 лв.; за жилищни и вилни сгради над 350 кв.м РЗП – от 450 на 250 лв. плюс 1 лев/кв.м над 350 кв.м РЗП; търговски, обществени и производствени сгради от 500 на 400 лв.; сгради за допълващо застрояване /с изключение на търговски, обслужващи и производствени над 100 кв.м ЗП/ от 200 лв. на 100 лв.; елементи на техническата инфраструктура и съоръженията им – от 600 на 400 лв.; за издаване за удостоверения за търпимост – от 200 на 100 лв., т.е. размерът на тази такса да се запаси, както досега.  


По време на разискването Тихомир Найденов направи още едно предложение - таксата за ползване на места –общинска собственост, на които се организират празници, панаири и други мероприятия, да се увеличи от 4 на 6 лв./кв. м.


От името на Постоянната комисия по местно самоуправление и законност, д-р Горгачева, която е неин председател, предложи да се прецизира изреждането на услугите в самата Наредба, например всичко, което се отнася до адресната регистрация, да бъде в последователен ред, за да по-удобно и за гражданите, и за общинската администрация. 


Д-р Веселка Златева предложи: експресната услуга  да се извършва в рамките на работния ден, ако заявлението е постъпило до 14 часа; срокът за извършване на съответната услуга /обикновена, бърза и експресна/ да започне да тече от часа на внасяне на заявлението.


Предложенията на тримата съветници бяха подложени на гласуване и приети от Общинския съвет.


С промените в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги може да се запознаете ТУК