Качваме заповедта на кмета инж. Богомил Георгиев, с която се обявява търг за училището в с. Ямна.


О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е
З А П О В Е Д
№ РД-15-036/23.01.2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС  и в изпълнение на Решение № 248/18.12.2012 г. /Протокол № 22/ на Общински съвет Етрополе,
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 809/10.05.2008 г., представляващ:
Урегулиран поземлен имот ІV – „За училище и общежитие”, кв. 27 по подробния устройствен план на село Ямна с площ от 10829 кв.м., заедно с построените в него:
- Масивна монолитна сграда на два етажа със застроена площ от 280 кв.м. – основно училище,
- Масивна монолитна сграда на един етаж със застроена площ от 50 кв.м. – учебни работилници,
- Масивна монолитна сграда със застроена площ от 25 кв.м. – тоалетна,
- Масивна монолитна сграда със застроена площ от 23 кв.м. – гараж,
- Масивна сграда със застроена площ от 46 кв.м. – навес с три оградни стени,
- Изграден в груб строеж първи етаж от масивна монолитна сграда със застроена площ от 362 кв.м. – общежитие.
 
II. Търгът да се проведе при следните условия:
1. Продажбата да се извърши с явен търг.
2. Търгът да се проведе на 19.03.2013 г. от 10.00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая № 312.
При неявяване на кандидати, следващ търг да се проведе на 16.04.2013 г., в същия час, на същото място и при същите условия.
3. Начална тръжна цена – 260 000.00 /двеста и шестдесет хиляди/ лева, без ДДС, от които земя - 108 290.00 лева и сгради - 151 710.00 лева, със стъпка на наддаване 13 000.00 /тринадесет хиляди/ лева.
4. Размерът на депозита за участие в търга е 10 000.00 /десет хиляди/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, сметка № IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00 BIC – CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, II етаж, стая № 210 до 16.00 часа на 18.03.2013 г., а при повторен търг на 15.04.2013 г.
5. Тръжната документация може да се получи в Общинска администрация, стая № 212, срещу представен документ за платена такса в размер на 50.00 /петдесет/ лева, без ДДС, внесена в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „каса” в срок до 18.03.2013 г., всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа., а при повторен търг до 15.04.2013 г.
6. Оглед на обекта, предмет на търга да се извършва всеки работен ден да деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
7. Заявления за участие в търга се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „деловодство”, находящо се на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Етрополе до 16.00 часа на 18.03.2013 г., а при повторен търг на 15.04.2013 г.
8. Заповедта да се публикува във в. „Етрополски преглед”, Интернет страницата на Община Етрополе, най-малко петнадесет дни преди крайният срок за подаване на заявления за участие, както и да се обяви на първия етаж в сградата на общинска администрация – Етрополе.
Неразделна част от настоящата заповед е утвърдена тръжна документация.
Заповедта подлежи на обжалване по реда и условията на АПК.
Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица по реда за сведение и изпълнение.
 
инж. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Етрополе