О  Б  Я  В  А


„Елаците-Мед „АД обявява, че ще проведе търг за отдаване под наем на обект магазин, намиращ се в гр. Етрополе, УПИ IV, кв. 229 , /до общежитието на „Елаците-Мед“ АД/ чрез преки преговори с кандидати за наематели – физически и юридически лица.


До 30.09.2019 г. в стая „Административно обслужване“, първи етаж, административна сграда на „Елаците-Мед“ АД в с. Мирково, Софийска област ще се приемат писмени предложения за месечна наемна цена, концепция за начин на ползване на наемания обект и адрес за кореспонденция и телефон на кандидата.


Предложенията следва да бъдат подавани в запечатан непрозрачен плик лично или препоръчано по пощата . Предлаганата месечна наемна цена не може да бъде по-ниска от 120 /сто и двадесет/ лв. без ДДС.


Кандидатите могат да извършват оглед на обекта с предварителна заявка на тел.0889 431 735   Веселка Василева.
Изпълнителен директор