Ниските доходи са един от най-наболелите проблеми в Община Ботевград, показва проучване сред гражданите. 29.32 на сто от анкетираните жени и 31.96 на сто от анкетираните мъже смятат, че този проблем стои на първо място за решаване. На второ те поставят безработицата. Следват замърсяване, инфраструктура, социални услуги, интеграция на малцинства и образование и култура.


Приоритетите за развитие на Община Ботевград се подреждат така: повишаване на заетостта и доходите на населението; развитие на инфраструктурата; достъпно и качествено здравеопазване; екология; образование и култура; развитие на конкурентна икономика; наука и иновации; повече и по-достъпни услуги в социалната сфера.


Основните изводи от проучването са:
Усещането за положителни промени в сферата на здравеопазването, образованието и социалните услуги все още не е достатъчно категорично;


Общественото мнение отчита положителните промени в областта на екологията, но е нужен постоянен мониторинг и идентифициране на проблемите;


Равнопоставеността между половете в Община Ботевград не е проблем;


Интегрирането на уязвимите социални групи трябва да се превърне в непрекъснат процес;


Над две трети от населението усещат положителните промени през последните шест години на територията на Община Ботевград по отношение на: благоустройството и сигурността на обществените пространства; инфраструктурата; културния живот и инициативи.


Основните проблеми на Община Ботевград за всички анкетирани са ниските доходи, безработицата и замърсяването.


Гражданите, бизнеса и неправителствените организации определят ясно приоритети си.


Мнението на Общинския съвет за приоритетите за развитие на Общината не е фокусирано. За органа на местно самоуправление по-скоро „всичко е приоритет”. Невъзможността обаче да се степенуват целите увеличава риска от неуспех.


Проучването е проведено от консорциум „Урбанико” в изпълнение на проект на общината „Извършване на междинна оценка на въздействие на общинския план за развитие и изграждане на система за мониторинг и оценка на политики”. Той се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.