На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-108А/07.03.2013 год. на Кмета на община Етрополе обявява конкурс за назначаване на Финансов контрольор в Общинска администрация – гр. Етрополе.


1. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за  заемане на длъжността:
• Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
• Образование – висше –образователна степен –Магистър – специалност „Икономика”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”;
• Минимален ранг – IV младши;
• Минимален професионален опит - 2 години;


2. Допълнителни изисквания:
• Квалификация - умения за работа с компютър, програмни продукти;
• Компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативни актове пряко, свързани с изпълнението на длъжността;
•  Комуникационна компетентност;
•  Професионална компетентност;
3. Начин на провеждане на конкурса:
• Подбор по документи;
• Решаване на тест;
• Интервю;


4. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
• Заявление до Кмета на общината – по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители;
• Декларация – по образец по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители;
• Автобиография /CV/ по европейски стандарт
• Копие от документ за самоличност
• Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
• Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
• Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.


5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението, на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1,  Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство”; лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.


6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху   информационното табло в сградата на Общинската администрация на община Етрополе.


7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решения за поемане на финансови задължения и извършван на разходи. Предварителният контрол за законосъобразност се извършва постоянно и се отнася до цялата дейност на организацията.


Кмет на Община Етрополе
 /инж. Богомил Георгиев/
ИЗТОЧНИК: etropolebg.com