На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед РД-15-109 от 07.03.2013 г.  на    кмета на община Етрополе инж. Богомил Георгиев обявява конкурс за назначаване на директор на Целодневна детска ясла „Патиланци” - гр.Етрополе.


1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
• Лица с висше образование по специалност „Медицина” или лица с висше образование по специалност „Медицинска сестра” или „Акушерка” с образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • Лица с професионален опит не по-малко от 1 година; 
2. Допълнителни изисквания:
• Умения за работа с компютър, програмни продукти;
• Компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативни актове;
• Организационна компетентност;
• Комуникационна компетентност;
3. Необходими документи:
• Заявление до кмета на общината – по образец;
• Копие от документ за самоличност;
• Автобиография по европейски образец;
• Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
• Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения;
•  „Концепция за управление и развитие на Детска ясла „Патиланци”;
4. Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:
• Допускане по документи;
• Оценяване на  концепция за развитие на Детска ясла „Патиланци”;
• Интервю с допуснатите кандидати;
1. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа  на 12.04.2013г. на адрес: гр. Етрополе, пл. "Девети септември" № 1, Община Етрополе, в „Общински център за услуги и информация на  гражданите”,  гише „Деловодство” лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
2.Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на Общинската администрация на Община Етрополе.
3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
• Да ръководи, планира и организира цялостната дейност ;
• Представлява детската ясла пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица;
Орган по назначаването: инж. Богомил Георгиев - кмет на Община Етрополе.
Източник: etropolebg.com, снимката е от архива на сайта