Дневният ред на последната сесия на Общинския съвет не предполагаше някакви  разисквания.
Изключение са двете точки, 10 и 11, касаещи промяна на предишни решения.
По т. 10, не се стигна до крайно решение кой да получава еднократните помощи при раждане на дете и остана Бюджетната комисия да излезе със становище на следващата сесия.
Предложението по т. 11, което направи кметът инж. Богомил Георгиев, за промени в състава на Комисията за обществен ред, сигурност и безопасност на движението
е продиктувано от писмото на началника на РУП в Етрополе гл.инсп. Пламен Петков. Тъй като Цветелин Валентинов Василев и Стефан Стоянов Геврилов вече не са служители на РУП се налага изваждането им от състава на Комисията.
На тяхно място влизат мл.пол.инспектор Владимир Маринов Василев и мл.автоконтрольор Павлин Славчев Ангелов.
Ето и състава на Местната комисия за обществен ред, сигурност и безопасност на движението:
Ръководител: Марин Цолов Димитров – общински съветник
Членове:
1. Росица Христова – заместник-кмет
2. Пламен Петков – началник на РУП
3. Владимир Маринов Василев - мл.пол.инспектор
4. Николай Найденов -  кметски наместник в с. Лъга
5. Лазар Василев – секретар на  МКБППМН
6. Димитър Димитров – управител на охранителна фирма
7. Христо Кирилов Георгиев – представител на ромите
8. Бистра Павлова – юристконсулт в ОбА
9. Павлин Славчев Ангелов - мл. автоконтрольор
10. Мими Иванова – управител на „МИР-И” ЕООД
11. Стоян Кубетски – учител
12. Цветин Кръстев – гл. инсп. в звено „Общински инспекторат”
В заседанията на Комисията с права на член и председателят на Общинския съвет Христо Андреев.