Съветниците Иван Гавалюгов, д-р Веселка Златева, д-р Марияна Горгачева, Филип Филипов, Яница Иванова, инж Цветелин Цветков, Цветан Цолов, Цветан Миньовски и Николай Димитров са внесли предложение за промени в Правилника за организация и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


Първата промяна засяга член 14 от Правилника и гласи: чл.(1) Правното обслужване на Общинския съвет и постоянните комисии се осигурява на договорна основа от юрист. (2) Отношенията с юриста се уреждат на основание на договор, сключен с председателя на ОбС.
(3) В договора по ал.2 задължително се договарят часове, в които юриста е на разположение на общинските съветници по въпроси от компетентността на Общинския съвет.
Предложението заменя следния текст в член 14: „Правното обслужване на ОбС и постоянните комисии се осигурява от общинската администрация на договорна основа от юрист, сключен с председателя на ОбС”.


Следващите предложения за изменения касаят чл. 36 и чрез тях съветниците искат да бъдат ясно регламентирани сроковете за внасяне на основните и допълнителните докладни. В повечето случаи допълнителните докладни се внасят преди началото на заседанието и те нямат необходимото време да се запознаят със съдържанието им..
Съветниците предлагат: чл.36(6) да стане: „Материалите по основните докладни от дневния ред за редовните заседания се предоставят  в седем дневен срок преди заседанието, на председателите на постоянните комисии, ръководителите на групи общински съветници, съветниците, кмет, заместник кмет, секретар на общината. На кметовете на кметства и кметски наместници се представят материалите, които се отнасят за съответните села”; досегашната алинея 7 да стане ал.8, като се добави нова ал.7 – „Материалите по допълнителните докладни от дневния ред за редовните заседания и за извънредните заседания се предоставят на лицата, посочени в ал.6 в срок не по-кратък от 24 часа преди началото на заседанието".


Вносителите предлагат промени и в чл.41на Правилника: към ал.1 да се добави: „При изготвяне на програмата и по свързаните с това въпроси, председателят на ОбС се консултира с председателите на комисии и ръководителите на групи съветници.”; към ал.2 да се добави „както и да посочи кога тези предложения ще се включат за разглеждане в дневния ред”;
Следващото предложение за промяна касае чл.41, ал.1и гласи: „Оратор е всяко лице, на което съобразно Правилника е дадена думата от председателя на Общинския съвет.”.
Съветниците правят предложение за изменение в чл.60, ал.1, според което паралелно с воденето на протокол от заседанието да се извършва и фонетичен запис от него. Оттук следва и предложението досегашният текст на чл.61, ал.1 /„Общинските съветници могат да преглеждат протоколите и да искат поправянето на грешки в тях в седемдневен срок от деня на заседанието. При спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание”/ да стане: „Общинските съветници имат право да прегледат протокола и да прослушат записа и да искат поправка при грешки и допълнение при непълноти в протокола в седемдневен срок от деня на заседанието. При спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание”.
Поредното предложение е за промяна на чл.81. То гласи: „Никой няма право да прекъсва оратора, с изключение на председателя на ОбС. Никой не може да оправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите, да има непристойно поведение или да извършва постъпки, които нарушават реда на заседанието.”.


Досегашният текст на чл.81 от Правилника на ОбС е със следното съдържание: „Общинският съветник няма право да прекъсва оратора, да оправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите, да има непристойно поведение или да извършва постъпки, които нарушават реда на заседанието.
На последно място съветниците предлагат чл.87 да се добави т.3, според която председателят може да отстрани от заседание всеки, който използва груб и непристоен език, като обижда и накърнява доброто име на присъстващите в залата лица. 


Докладна за промени в Правилника на ОбС са внася за трети път за обсъждане и гласуване в местния парламент. На предишните сесии предложенията не получиха подкрепа от мнозинството.