На извънредното заседание на ОбС в четвъртък бяха внесени предложения за  промени в Наредбата за упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества.


Първото предложение за изменение бе направено от Постоянната комисия по местно самоуправление и законност към ОбС. Според него текстът в чл. 15А - „Решенията по чл. 15 се вземат с абсолютно мнозинство от 100% от общия брой на избраните общински съветници, това мнозинство не касае решенията за придобиване на имущество” – придобива следния вид: „Решенията за разпореждане с дялове и акции на общински дружества и приемане на решения за започване на производство по ликвидация да се приемат с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.”.


Другите предложения бяха за отмяна на текста в чл. 22 - „Решенията по чл. 22 се вземат с абсолютно мнозинство от 100% от общия брой на избраните общински съветници, това мнозинство не касае решенията за придобиване на имущество”, както и на текста в чл.23А, който гласи: „Решенията по чл. 23А  се вземат с абсолютно мнозинство от 100% от общия брой на избраните общински съветници, това мнозинство не касае решенията за придобиване на имущество.”.

Промените са  необходимо с оглед подобряване  оперативността при вземане на решения на ОбС относно упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговското дружество. Това бе записано в докладната до местния парламент. По време на разискването на проекта за решение кметът Иван Гавалюгов направи допълнителни разяснения по него. „Имахме в предходната редовна сесия един казус, който показа колко пречат тези текстове на действия, които общината иска да предприеме”, посочи той. Гавалюгов даде пример с внесената  докладна за свикване на Общо събрание на „Балкангаз” АД за промени в Устава и в Съвета на директорите, която той оттегли поради това, че един от съветниците тогава отсъстваше от заседанието

Съветникът Георги Георгиев изрази съгласие, че членовете в Устава на Балкангаз са несъвършени, но според него те въобще не пречат на работа на дружеството. „Промените в Наредбата нямат нищо общо с кадровите промени”, смята той. Според Георгиев има друг начин за извършване на промени в ръководните екипи на общинските дружества, извън рамките на  всякакви наредби, закони и решения на техния принципал – Общинския съвет, и той е: „Всеки един управител на дружество, стига да го извика кметът и да му каже: Виж какво, г-н Иванов или г-н Драганов, аз, като кмет, не желая да работя с Вас, подайте си оставката. Аз така постъпих преди 12 години...”. Опитвайки се да изтъкне други причини, с които да се възпротиви на уместните предложенията за промени, Георгиев се изсцепи, че много скоро ВиК и Балкангаз, които работели добре, щели да загубят своята самостоятелност.

Тихомир Найденов от ГДБОП репликира колегата си от ОББО с думите: „Понеже казвате, че тези дружества работят добре. Знаете ли какви са задълженията на ВиК – 1 500 000 лева. А що се отнася до Балкангаз – проверих, че Правец газ продава газта си няколко процента по-евтино. Така че тези инсинуации, които ги вкарвате, няма да минат. За пореден път говорите глупости: „...ще дойде на килимчето на кмета..”. Ако Вие така сте работили, сега вече не се работи така, защото не е законно. Не може кметът да  каже на някого, който се избира от Общо събрание, че трябва да си подаде оставката. Точно по този начин Вие показвате, че сте изземвали  функциите на Общинския съвет. Защото Общинският съвет е принципала. А Вие току-що признахте, че сте изземвали тази функция.”.

В заключение адвокатът на ОбС Христо Якимов каза, че предложението за изменение на текста в чл.15А е направено от съветника от ОББО Петър Петров, който е член на Постоянната комисия по местно самоуправление и законност. „Що се отнася до уставите на общинските дружества, те са доста стари и не отговарят на разпоредбите на Търговския закон. Така че промените са наложителни, не поради нечия прищявка, а поради промените в закона”, подчерта Якимов.

Предложенията за промени в Наредбата бяха приети със 17 гласа „за”, 7 „против” и 3 „въздържал се”.