На вчерашното заседание на ОбС съветниците от опозицията д-р Мариана Горгачева, адв. Христо Якимов, Филип Филипов и Иван Гавалюгов внесоха докладна записка с предложение да бъде създадена временна комисия, която да направи опис на детските площадки на територията на Ботевград и селата, да извърши проверка на състоянието им, да предложи мерки за привеждането им  в съответствие с нормативните изисквания, както и да се утвърди план-график за извършване на съответните мероприятия.


В ал.3 от Предходните и заключителните разпоредби на Наредба № 1 на МВР, МРРБ и ДАЗД за условията, реда за устройството и безопасността на площадките за игра се посочва краен срок – 31.12.2014 год., за изготвяне и одобряване на план-график на дейностите, които всеки стопанин на площадка за игра трябва да извърши до 31.12.2016 год., за да я приведе в съответствие с наредбата. Това гласеше обосновката в докладната на вносителите. Те предложиха в състава на временната комисия да бъдат включени Йорданка Лалчева – председател, съветниците д-р Мариана Горгачева, Ташка Дикова, Даниела Дойчева, Иван Гавалюгов, Христо Якимов, Филип Филипов, Яница Иванова, Даниела Николова, Гергина Романова и трима представители на общинската администрация, определени от кмета на общината.


И тази докладна на опозицията срещна отпор в местния парламент. След като Иван Гавалюгов докладва предложението, адв. Стоян Стоянов се произнесе, че общинските съветници разполагат с правомощия, визирани в Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в тях не влизат контролни функции по Закона за устройство на територията /ЗУТ/.


Председателят на Общинския съвет Йорданка Лалчева подхвърли: „Но ще си направят пиар.”. Репликата, изпусната случайно или не, бе подмината с мълчание от страна на вносителите.


В отговор на адв. Стоян, Иван Гавалюгов обясни, че предложенията, които ще внесе комисията, няма да имат задължителен характер. „Според наредбата грижата за площадките е на стопанина – община Ботевград, а ние сме представители на тази собственост. Считам че е целесъобразно да сформираме една такава широка комисия, за да свършим конкретна работа”, добави той.


Председателят на Комисията по образование в ОбС Даниела Дойчева предложи проектът за решение на опозицията да отпадне. Тя се позова на думите на адв. Стоянов и на Правилника за работа на Общинския съвет, в който е регламентирано, че предложение за образуване на временна  комисия може да се прави от председателя на ОбС след консултация с ръководствата на групите общински съветници и постоянните комисии или най-малко една пета от общинските съветници. „ Ние, директорите на училища и детски заведения, до известна степен сме запознати с мерките за безопасност на спортните съоръжения, но не можем да дадем експертно мнение за решаване на този проблем”, каза Даниела Дойчева и предложи ОбС да възложи на кмета на общината в десет дневен срок да издаде заповед за назначаване на комисия от компетентни органи, оглавена от главния архитект, която да извърши обстойна проверка на всички площадки. Комисията да направи доклад пред ОбС и даде предложения за конкретни действия в срок от два месеца.


Христо Якимов заяви, че ни вижда проблем да се състави временна комисия като тази, която извърши проверка във високия корпус на болницата, и тя да представи информация за състоянието на площадките. Той подчерта, че вносителите предлагат примерен състав на комисията, който може да бъде допълнен в случай, че това е необходимо.


В дебата се включи и кметът Георги Георгиев. Той съобщи, че детските площадки на територията на общината са 36-38 на брой. „Не по вина на общинската администрация, а по вина на всички в тази община - едни от тях с в по-добро, други са в по-лошо състояние”, каза той и добави: „Плашите ме с детските площадки, моля, та Вие сте много елементарни бе. Аз мога да организирам построяването на една зала за година и половина, та няма да отремонтирам 38 детски площадки. Въпросът е, че веднага след тяхното отремонтиране, Вие, всичките, които трябва да участвате в опазването им заедно с децата си, с колегите си, с комшиите си, ще видите как отново ще бъдат преведени в същото състояние само след два месеца. И това никой не може да го оспори.”.   
 
Георги Георгиев съобщи, че общината кандидатства с проект на стойност около 400 000 лева за изграждане на осем детски площадки. „Проектът ще премине за одобрение през няколко инстанции. Те ще ни дадат индикации как трябва да изглеждат детските площадки”, допълни кметът.


Съветниците от опозицията изразиха съгласие с проекта, предложен от Даниела Дойчева. „Приемаме предложението на колегите, ние не се плашим от сянката си, като някои други”, подхвърли Иван Гавалюгов.