През февруари т.г. председателят на екосдружението "Синя планета" - Пейо Майорски, е подал жалба в Министерството на околната среда и водите за извършвана "поголовна сеч в района на Ботевград". По повод неговата жалба на 26 февруари е извършена проверка, в която са участвали представители на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/, Горско стопанство - Ботевград, Регионална дирекция по горите, Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, кметските наместници на Краево, Рашково и Радотина. На проверката е присъствал и подалият жалбата Пейо Майорски. Проверката е установила, че за провежданите сечи има издадени позволителни и те се извършват съгласно одобрен лесоустройствен план. За един от подателите в землището на Гурково е установено, че попада в границите на защитена зона "Искърски пролом - Ржана" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. "Сечта е предвидена и е заведена съгласно лесоустройствения план, заради което не е необходимо провеждане на процедура по Наредбата за опазване на защитените зони" - констатират проверяващите.
В землището на Краево е разрешена сеч в три подотдела, които представляват 150-годишни букови гори. Разрешената сеч е с интензивност между 10 и 20%. Установено е, че сечищата не попадат в защитени зони. По данни на Басейнова дирекция в района на сечта няма учредени санитарно-охранителни зони около водоизточници.
"При направена справка в регистъра на вековните дървета е установено, че в землището на Краево няма обявени вековни или забележителни дървета” - пише в доклада на комисията. - Терените, където се извършва сечта, не попадат в границите на защитени територии и на защитени зони от мрежата "Натура 2000".
В землището на Рашково са обявени 4 броя вековни дървета, а в Радотина - 2. Те се намират извън горските територии. По данни на Басейнова дирекция в селата Рашкова и Радотина също няма учредени санитарно-охранителни зони около водоизточници. Констатацията от проверката е, че в конкретните случаи не са налице нарушения на изискванията на екологичното законодателство.
Писмото е подписано от Чавдар Георгиев, зам.-министър на околната среда и водите.