Министерството на образованието и науката обяви конкурс за изработка на уебсайт за превенция на противоправни деяния от деца и срещу деца. В надпреварата могат да вземат участие ученици от гимназиален етап.


Конкурсът се организира в изпълнение на проект на Главна дирекция „Национална полиция” – „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност в България”. Разработката се финансира от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


Основните цели на сайта са: да предостави на децата знания относно техните права и задължения, основни правила за лична безопасност и поведение и модели на поведение в случаи, когато те самите или техни познати са в риск или са станали жертва на престъпление или противоправно деяние; да предостави координати на компетентните служби, към които могат да се обърнат, когато имат въпроси, нужда от съвет или помощ; да предоставя достъпна, полезна и актуална информация на специалисти, работещи с деца; да предостави информация на родителите за това как могат да отглеждат и възпитават децата си в сигурна среда, да им предостави средства за родителски контрол и координати на компетентните служби, към които могат да се обърнат, когато имат въпроси, нужда от съвет или помощ.


Крайният срок за представяне на проектите с цялата документация на хартиен и магнитен носител е 25 септември 2014 год.


Участниците от София област трябва да ги представят на същата дата в Регионален инспекторат по образование, стая 412.


Повече информация за параметрите на сайта, логото на Главна дирекция „Национална полиция” – МВР и логото на Българо-швейцарската програма може да намерите на страницата на: http://www.riobg.com/students.