На вчерашното, Осмо редовно заседание на Общинския съвет съветниците гласуваха предложението на кмета инж. Богомил Георгиев да се увеличи с една бройка персонала в звено „Общински гори”.
С направеното предложение за изменение и допълнение на предишно Решение № 79 от 07.07.2006 г., изменено с Решение № 126 от 29.09.2006 година към съществуващата досегашна численост на звеното от 3 човека, се добавя и четвърта длъжност „ Работник по поддръжка на зелената система на територията на Община Етрополе”.
Мотивите:
За осигуряване на оптимални условия за развитие на дървесната и храстова растителност на територията на Община Етрополе е необходимо периодично да се извършва подрязване на сухи клони и оформяне на короните на дърветата, както и премахване на напълно изсъхнали, болни и опасни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, райони на детски площадки, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура.
Съгласно разпоредбите на чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 34, ал. 1 от Наредба № 20 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Етрополе тези дейности се извършват след писмено разрешение, издадено от Кмета на общината въз основа на експертно становище за състоянието на дърветата и необходимостта от премахването им.
С оглед осигуряване на контролирано извършване на гореописаните дейности е необходимо да се извършва непрекъснато наблюдение на дървесната растителност в общината и след издаване на съответното разрешително да се извършват дейностите, свързани с кастрене, оформяне и отсичане на дървета.
На територията на Община Етрополе са засадени над 500 броя млади дръвчета, като продължава засаждане и формиране на нови зелени зони. За тяхното правилно развитие и оформяне е необходимо полагането на специфични грижи.
За ефективното извършване на тези дейности е необходимо в общинска администрация да има специализиран работник, което обосновава нуждата от създаване на едно работно място в звено „Общински гори”.
Решението:
Изменя и допълва Решение № 79 от 07.07.2006г. /Протокол № 6/, изменено с Решение № 126 от 29.09.2006г. /Протокол № 7/ в т. 2, като текста:
„2. Утвърждава численост на персонала 3 бр. в т. ч.:
2.1. Ръководител - 1 бр.
2.2. Лесничей - 2 бр.”
се изменя и допълва, както следва:
„2. Утвърждава численост на персонала 4 бр. в т. ч.:
2.1. Ръководител - 1 бр.
2.2. Лесничей - 2 бр.
2.3. Работник по поддръжка на зелената система на територията на Община Етрополе - 1 бр.”
„За” решението гласуваха 12 общински съветника, а 3-ма от групата на БСП гласуваха „против”.