С Наредбата се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Ботевград. Крайните мерки се отнасят за строежи, които не са съобразени с одобрените строителни книжа и не отговарят на изискванията за безопасност.

Преди да се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта, кметът на общината изпраща покана до собствениците за доброволно изпълнение, за което се дава срок от  14 дни. Една седмица след изтичане на срока се извършва проверка по изпълнението от специалисти на общинската администрация. Те съставят и констативен проток на място. Ако собствениците не изпълнят доброволно заповедта за премахване на опасния строеж, се пристъпва към принудително изпълнение. Датата, часът и начинът се определят от кмета на общината. За предприемане на крайните действия се уведомяват предварително всички заинтересовани лица. Това са само част от общите положения в новата наредба. 

Предстои общинските съветници да обсъдят и гласуват Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи. Това ще стане на сесията, насрочена за 29 май.