Общинската администрация подготви Наредба за опазване на зелената система в Ботевград и селата. Тя ще бъде внесена за гласуване в ОбС. С Наредбата се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на територията на общината. Нарушенията по Наредбата се констатират с акт, съставен от длъжностни лица от общинската администрация. Въз основа на акта кметът на общината или упълномощено от него лице издава наказателно постановление.

В Наредбата са посочени и санкциите, които ще бъдат налагани на нарушителите. От 100 до 5000 лв. ще глобяват лица, които: създават нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване; упражняват спортове в парковете и градините извън определените за това места, с което застрашават посетителите; пускат на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, цветни фигури и детски площадки; развеждат домашни животни  и не събират техните екскременти;  пускат на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи, декоративна растителност; косят трева без разрешение; предизвикват шум, който пречи на посетителите в обектите на зелената система; замърсяват зелените площи с отпадъци от всякакво естество; извършват продажби без разрешение в зелените площи на всички видове стоки;  без разрешение устройват забавления, организират и провеждат митинги, събрания, културни, спортни или други обществени прояви в зелените площи; чупят или повреждат съоръжения за игра в зелени площи и друга паркова растителност; поставят на дърветата в обществените зелени площи рекламно-информационни елементи или други съоръжения.

Когато някое от нарушенията е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 50 000 лв. – е посочено още в Наредбата за опазване на зелената система.