Сигналът е подаден на 14.09.2014г, в 16,30 часа от Директора на РИОСВ-София
Публикувано на 16-09-2014 г.


Съвместен екип от експерти на  ИАОС и РИОСВ–София  участваха в  проверката на сигнала. На нея  присъстваха още еколога на община Етрополе и експерт управление при кризи към общината.


Направен е оглед на р. Малък Искър при Табашкия мост, на изхода от гр. Етрополе и на моста при стопанския двор преди града. При огледа на реката не се установи наличие на синьо оцветяване на водата. Поради падналите обилни дъждове реката е със бежов цвят и голям дебит.


 Взети са водни проби за физикохимичен анализ от двата пункта, като при направения експресен анализ на място са измерени следните характеристики на водата:


 р. Малък Искър на Табашкия мост в гр.Етрополе                                                           


    рН = 7,74


    t = 13,7 оС                                                                     


   О2 = 7,07 mg/l ; % насит. с О2 = 71,4%                


   ел.пров. = 558 µs/sm


  р. Малък Искър на мост преди гр.Етрополе                             


    рН = 4,95


    t = 14,2 оС                                                                     


   О2 = 7,13 mg/l ; % насит. с О2 = 73,2%                


   ел.пров. = 972 µs/sm


Взетите водни проби са предадени за физикохимичен анализ на „Лаборатория качество на водите” и „Лаборатория инструментални методи за анализ” към Главна дирекция ЛАД на ИАОС, като резултатите ще бъдат своевременно предоставени на РИОСВ – София.


Източник: Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ