Според информация, внесена за обсъждане и гласуване на предстоящото заседание на ОбС, Община Ботевград е готова да посрещне зимата.
В информацията се посочва, че „Микра” ЕООД ще поддържа улиците в Ботевград и общинската пътна мрежа през зимния период. За целта фирмата е извършила подготовка  на техника и периодично доставя необходимите материали.


По отношение на изграждането и ремонта на водопроводи и канализации, в информацията е отбелязано, че общината е направила значителни инвестиции за изграждане и ремонт на водопроводи и канализации с цел подобряване водоподаването към населените места и извеждане на отпадните води.


Всички детски заведения и училища са готови за нормално провеждане на занятията при зимни условия. За целта там, където е било наложително, е извършен ремонт на покривни конструкции, улици, водосточни тръби, санитарни възли, отоплителни инсталации, ВиК инсталации, на фасади, става ясно от информацията.
Постоянно се отделя значително внимание и на подобряване на уличното осветление. В момента то е в добро състояние. Неговото подобряване ще продължи и през следващата година, предстои поетапна промяна на старите осветителни тела с енергоспестяващи.


В информацията, подготвена от общинската администрация, се посочва още, че всички общински дружества и предприятия са извършили необходимите превантивни дейности и са създали организация за нормална работа при зимни условия както в изпълнение на пряката им дейности, така и на конкретните ангажименти по извършване на дейности и услуги за общината като цяло.


Подготовката на селата за зимния сезон е съсредоточена в няколко направления: снегопочистване, снабдяване на населението и социално слабите жители с отоплителни материали, организиране снабдяването на населението с най-необходимите храни, особено за по-отдалечените села, улично осветление, ремонт на обществени сграда и улици. В населените места са предвидени аварийни групи за поддържането на пътищата, тротоарите, площадките и автобусните спирки. Осигурени са сол и пясък за опесъчаване и необходимите инструменти.


С оглед на осъществяване на ежедневен контрол за изпълнение на задълженията на общината, нейните отдели, кметства и на всички общински ведомства е издадена заповед на кмета на Ботевград, която регламентира конкретни задачи в това направление и координира работата на всички органи в общината, имащи отношение към проблема, се казва още в Информацията за готовността на Община Ботевград за работа при зимни условия.