Министерството на образованието и науката обяви конкурс за началник на Регионален инспекторат по образование – София регион. Кандидатите за длъжността трябва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър”, минимален професионален опит – не по-малко от пет години, придобит в области на дейност, свързани с организацията, контрола и управлението на системата на народната просвета и/или опит на длъжност в областта на образованието, и/или опит в обучението и възпитанието на деца и ученици в системата на народната просвета, или минимален ранг – II младши, се посочва в обявлението.
Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите, са: добри компютърни умения, работа с MS Office, Internet; познаване и умения за ефективно прилагане на законовата и подзаконовата нормативна уредба в системата на средното образованието, трудовите правоотношения, държавната собственост, обществените поръчки, финансовата отчетност.
Конкурсът ще се проведе на два етапа: защита на концепция на тема „Развитие на образованието в София-регион“; интервю.
Необходимите документи, които кандидатите трябва да подадат, са описани подробно в обявлението на образователното министерство. Крайният срок за подаването им е до 6 февруари тази година /включително/
Както сме Ви информирали, в момента временно изпълняващ длъжността „Началник” на РИО – София регион е Илонка Славчева.