Проведе се втора информационна среща с представители на допустимите за кандидатстване жилищни блокове
 
На 26.01.2015 г. от 17:00 ч. в сградата на Община Етрополе се проведе втора, информационна среща, с представителите на блоковете, отговарящи на изискванията   за   кандидатстване   по   Национална   програма   за   енергийна   ефективност   на многофамилни жилищни сгради.


Г-жа Анита Пешева - Нач.-отдел „Проекти и програми" в община Етрополе представи основните стъпки за кандидатстване по програмата. Тя добави, че Общината работи в интерес на собствениците и като техен бъдещ представител ще защитава техните права и интереси..
На зададени въпроси относно финансирането на обектите, увери хората, че програмата осигурява 100 % безвъзмездна финансова помощ, което означава никакви настоящи и последващи разходи за собствениците за допустимите дейности.
Тя помоли представителите на допустимите блокове да се мобилизират и да подготвят заявленията си за участие по програмата до края на м. февруари, за да бъдем сред първите общини, сключили договори, като предложи пълното съдействие на екипа на общината за подготовката на документите и за допълнителни разяснения.
Първата и най-важна стъпка, която трябва да направят собствениците на самостоятелни обекти е да учредят и регистрират Сдружение на собствениците (СС) в най-кратки срокове. След учредяване на СС, в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание, по реда, предвиден в закона, се извършва регистрацията на СС в общината. СС се вписва и в регистър БУЛСТАТ. Сдружението провежда общо събрание за вземане на решение за кандидатстване, като спазва стриктно реда и образците, определени с Методическите указания по програмата.
Сдруженията на собствениците заявяват интерес пред общината чрез заявление за участие в програмата на базата на взето решение от не по-малко от 67% от представените идеални части в сдружението и съгласие на 100% от собствениците за кандидатстване по програмата и за осигуряване на достъп до всеки самостоятелен обект от етажната собственост по предварително съгласуван график за строително-монтажни дейности.
Заявленията се окомплектоват и се подават в общината до обявяване изчерпването на средствата за финансова помощ.
На присъстващите в залата бяха раздадени печатни материали с указания за основните стъпки за кандидатстване по програмата.
Текст: Ивелина Ботева /Старши експерт „ПИП"/
Източник: Общината