На основание чл.95, ал.3 от Закона за опазване на околната среда и чл.9, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД съобщава, че е изготвен проект на Задание за обхват и съдържание на Оценка за въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение за „Добив на медно-порфирни злато-съдържащи руди от находище ”Елаците”, Софийска област до 2031г.“.
Заданието е достъпно в административната сграда на „Елаците Мед“ АД на адрес: 2086, с.Мирково, Софийска област, ст.№ 701 и ст. № 708, всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:30 ч.
Писмени становища и мнения се приемат на адрес: 2086, с.Мирково, Софийска област, в срок до 28.02.2015г.
За контакти: инж. Александър Григоров, Директор на Дирекция „Околна среда и води”, тел. 02/923 77 68, e-mail: a.grigorov@ellatzite-med.com
На основание чл.9, ал.2 от Наредбата за ОВОС, при заявен писмен интерес на горния адрес, телефон или имейл имаме готовност да предоставим Заданието на посочен от Вас адрес – на хартия или на електронен носител за провеждане на консултация.