Общинският съвет ще проведе трето, извънредно, заседание на 16.02.2015 г., понеделник, от 16.00 ч., в залата на Общинска администрация - втори етаж.


ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно увеличаване капитала на МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев" Етрополе" ЕООД   Докл.: Кметът на общината
2. Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане на управление на МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев" Етрополе" ЕООД  Докл.: Кметът на общината
3. Предложение относно определяне на представител и даване на мандат в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия на водоснабдяване и канализация" ЕООД  Докл.: Кметът на общината
4. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР в частта на кв. 175, създаване на нова обслужваща улица, свързваща бул. „Дандевил" и поземлените имоти извън строителните граници на гр. Етрополе  Докл.: Кметът на общината
5. Предложение относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, с цел реализацията на проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе"  Докл.: Кметът на общината
6. Предложение относно приемане на бюджета на Община Етрополе за 2015 г.  Докл.: Кметът на общината