Редица нарушения е допуснала общината и при реализирането на проекта за изграждане на ротондата и околно пространство в централна градска част „Форум”. Те са отразени подробно в одитни доклад на Сметната палата за периода 01.01.2012 – 30.06.2013 год.


Общината, заобикаляйки закона, сключва два договора със софийската фирма „Р.С.Инженеринг”, вместо да организира публичен търг за избор на изпълненител на целия проект


Община Ботевград обявява две публични покани за възлагане на обществената поръчка. Едната - от 8.10.2012 год., е с предмет „Изграждане на ротонда и околно пространство в централна градска част – форум в град Ботевград, в резултата на което на 25.10. е сключен договор със софийската фирма „Р.С.Инженеринг” на стойност 262 000 лева без ДДС.  Другата - от 24 юли 2013 год., е с предмет „Извършване на ремонтни дейности на площад „Форум” в ЦГЧ в Ботевград”, чиято прогнозна стойност е в размер на 259 990 лева без ДДС. За изпълнението е сключен договор на 15.08.2013 год. със същата фирма.


Заобикаляйки закона, Общината разделя проекта на два отделни, за да избегне провеждането на открита тръжна процедура по Закона за обществените поръчки. Всеки от двата отделни договора има стойност без ДДС под 264 000 лв. , който е максималният праг при строителство, над която стойност, съгласно чл.14 ал.1 т.1 от ЗОП, е задължително провеждането на публичен търг. Но тъй като двата отделни проекта не могат да се изпълнят и въведат в експлоатация самостоятелно, а практически представляват дейности по отделни части на един и същ проект, одиторите са констатирали, че  Общината е нарушила чл. 15, ал. 6 от ЗОП, а именно:


(6) Не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на закона, включително при поетапно строителство, когато завършеният етап не може да получи разрешение за ползване като самостоятелен обект.


Двата договора се отнасят за един и същи проект. Липсва обща прогнозна стойност на видовете строителни работи


Проверяващите са установили, че и двата договора се отнасят за части на един и същи проект, но в нарушение на закона не е представена обща прогнозна стойност на видовите строителни работи, подлежащи на изпъление. От проверените документи и писмено експертно заключение е видно, че се касае за изграждане на ротонда и околно пространство около нея, а не за извършване на ремотни дейности на площад "Форум". В подкрепа на тази констатация се посочва следнот:„Съставеният на 28.11.2013 г. окончателен доклад относно завършване строителството на строеж и издаденото на същата дата от главният архитект на общината Удостоверение № 16 за въвеждане в експлоатация на строеж се отнасят за строеж: „Ротонда и околно пространство в Централна градска част – Форум”, т.е. строителството на ротондата и на околното пространство са въведени едновременно в експлоатация като единен обект.
В Плана за финансиране на капиталовите разходи през 2012 г. (позиция 4) е планирана годишна задача с наименование „Благоустройство на централна градска част - съществуващ ФОРУМ”, със стойност 500 000 лв., в това число по източници на финансиране 17 000 лв. от целева субсидия от РБ и 483 000 лв. от общински приходи. В Плана за финансиране на капиталовите разходи през 2013 г. (позиция 9) е планирана годишна задача с наименование „Изграждане на ротонда и околно пространство в централна градска част - ФОРУМ в гр. Ботевград”, със стойност 222 924 лв., в това число по източници на финансиране 166 150 лв. от целева субсидия от РБ и 56 774 лв. с приходи от продажби на общински нефинансови активи. На практика става дума за един и същ проект, включващ както строителство на ротонда, така и благоустрояване на околното пространство.”.


Завишени цени в количествено-стойностната сметка


Друго нарушение е, че в изготвената количествена сметка за строителния обект, въз основа на която е сключен договора от 25.10.2012 г.,  не са включени видове строителни работи, подлежащи на изпълнение, съгласно одобрен инвестиционен проект № 68/13.09.2012 г. Освен това в количествено-стойностната сметка, приложена към договора от същата дата, са приети единични цени, които липсват в „Справочник за цените в строителството” или са значително по-високи от тях. Тук е посочен пример с позиция 49 – „Клинкерни плочки 12/24.5 за под и стени .....” с ед. цена 90.91 лв./м2, позиция 50 - „Оформяне на тротоари с щампован бетон....” с ед. цена 52.88 лв./м2 и др. Според експертизата, в тези случаи е било необходимо общината да изиска цените да се докажат чрез анализи.Металният купол на ротондата липсва в архитектурния чертеж


Според експертното заключение, в количествено-стойностната сметка за обект „Извършване на ремонтни дейности на площад „Форум” в гр. Ботевград” към договора от 24.07.2013 г. фигурират позиции, които не съставляват работи, които подлежат на изпълнение, съгласно одобрените инвестиционни проекти, но които са необходими за завършване на част Благоустройство на обекта.


За позиция 43 - „Метален купол по архитектурни детайли”, с цена 45 455 лв., такива детайли липсват в архитектурния чертеж. Металният купол би трябвало да бъде даден в конструктивния проект със съответните изчисления и марки. В случая, според експертното заключение, не е ясно на каква база и по какъв начин е определена исканата цена.Съществени разминавания между одобрения проект и предложената количествена сметка


При извършената проверка са установени съществени разминавания между одобрения проект и предложената количествена сметка, част от документацията за възложената публична покана с предмет: „Извършване на ремонтни дейности на площад „Форум” в ЦГЧ, в гр. Ботевград. Щампованият бетон на настилката е заменен с плочи или павета. Появяват се нови строителни работи, които липсват в одобрения проект. Отбелязани са общо девет позиции на обща стойност 42 516 лв. Позиция 32 - „питейни чешмички” са дадени в одобрения проект за разработване с отделен инвестиционен проект, но такъв липсва. В предложената количествена сметка е включено парково осветление, за което също липсва в проекта.


В окончателния доклад за завършване на строителството на „Ротонда и околно пространство в ЦГЧ – Форум, гр. Ботевград“, изготвен от „Евробилд” ЕООД към част „Архитектурна”, е отбелязано, че площадното пространство е оформено съгласно проекта за благоустройство, което, според експертното заключение, фактически не е така. Оформянето на площадното пространство само по външен вид прилича на даденото в проекта. Според експертизата, същата теза е застъпена и в издаденото от главния архитект на общината Удостоверение №16/28.11.2013 г. за въвеждане в експлоатация на строежа. В представеното писмено експертно заключение е посочено, че преди сключването на договора от 15.08.2013 г. е било необходимо да бъде изработен и одобрен нов проект по благоустройство, който да отразява установените при извършената експертиза изменения и допълнения в количествената сметка.Накрая одиторите обобщават: „Въз основа на изготвеното писмено експертно заключение може да бъде направен извод за нарушения на относимото законодателство при изграждането, контрола и приемането на обекта „Ротонда и околно пространство в Централна градска част – Форум”: несъответствия на строителните работи с одобрения инвестиционен проект, неспазване на договорения срок за извършване на строителните дейности според договора от 25.10.2012 г., изтекли банкови гаранции за изпълнение преди завършване на строителството.".